Komunikaty i ogłoszenia

30.12.2015r - Od 1 stycznia 2016r. zmianie ulegają stawki opłat za śmieci

 

ZAWIADOMIENIE

Od 1 stycznia 2016r. zmianie ulegają stawki opłat za śmieci

Z dniem 1 stycznia 2016 roku będą obowiązywały nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny miesięczna stawka wynosi 7,00 zł/osobę, przy braku segregacji odpadów miesięczna stawka wynosi 12,00 zł/osoby.

UWAGA !
Zmiana stawek nie powoduje obowiązku złożenia przez właściciele nieruchomości nowej deklaracji, a opłata uiszczana będzie w wysokości podanej w zawiadomieniu Wójta Gminy Godziesze Wielkie (art. 6m. ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399)), które otrzymacie Państwo w styczniu 2016 roku, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.

Opłatę określoną w zawiadomieniu należy wnosić bez wezwania w następujących terminach:
I rata do 10 lutego danego roku - (styczeń, luty, marzec),
II rata do 10 kwietnia danego roku - (kwiecień, maj, czerwiec),
III rata do 10 lipca danego roku - (lipiec, sierpień, wrzesień),
IV rata do 10 października danego roku - (październik, listopad, grudzień).

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości podanej w zawiadomieniu, Wójt Gminy wydaje decyzję określającą wysokość tej opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu.

Zawiadomienia nie zostaną wysłane do tych właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Takie osoby winny przedłożyć do Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której wyliczona zostanie opłata z uwzględnieniem nowej stawki opłaty.

Od 1 stycznia 2016 roku będzie obowiązywał nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jest on dostępny na stronie internetowej http://www.godzieszewielkie.pl/ w zakładce gospodarka odpadami komunalnymi - pliki do pobrania - deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Należy również pamiętać, że w przypadku zaistnienia zmiany tj. zwiększenia lub zmniejszenia się liczby osób zamieszkujących na posesji, należy złożyć nową deklarację, w ustawowym 14 dniowym terminie od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Lista wiadomości