Komunikaty i ogłoszenia

Kontrola obowiązku zawierania umów na odbiór odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości niezamieszkałych

Kontrola obowiązku zawierania umów na odbiór odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości niezamieszkałych

 

Działając na podstawie art. 9u, w związku z art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) oraz uchwały XXXIII/201/2017 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Godziesze Wielkie (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 13 czerwca 2017r. poz. 4411 z późn. zm.), Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje, że przystępuje do kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

Przypominam, że właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zobowiązani są do posiadania umowy na świadczenie usług w zakresie obierania odpadów z uprawnionym podmiotem posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Godziesze Wielkie. Wpis do ww. rejestru posiadają:

 

1.      Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO" S.A.

ul. Staroprzygodzka 138, 63-400 Ostrów Wielkopolski

2.      F.U.H. „JARTEX"

ul. Zakopiańska 12,  62-800 Kalisz  

3.      Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A.

ul. Bażancia 1a, 62-800 Kalisz   

4.      Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o.,

ul. Zjazd 23, 62-800 Kalisz  

5.      Zakład Wielobranżowy Marek Buchnajzer

Tymianek20, 62-840 Koźminek

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się
m.in.: obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, biura, sklepy, ośrodki zdrowia, apteki, itp.

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części:

- przeznaczoną na cele mieszkaniowe - właściciel nieruchomości uiszczania opłatę w gminie za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- przeznaczoną na działalność gospodarczą - właściciel nieruchomości zobowiązany jest zawrzeć indywidualną  umowę na odbiór odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym
(z wyłączeniem obsługi biurowej działalności gospodarczej).

W ramach kontroli prowadzonej w myśl przepisów ww. ustawy właściciele nieruchomości zostaną wezwani do przedstawienia: kopii aktualnych umów i dowodów uiszczenia opłaty za usługę.

Brak posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych, skutkować będzie:

-nałożeniem kary grzywny na podst. art. 10 ust. 2 ww. ustawy;

-wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną na podstawie art. 5 ust. 7 ww. ustawy.

 

                                                                             Z up. Wójta Gminy

                                                                            Alicja Jędrasiewicz

                                                                             Zastępca Wójta Gminy

Lista wiadomości