Informacja dotycząca segregowania odpadów komunalnych

MIESZKAŃCY GMINY GODZIESZE WIELKIE

SEGREGUJEMY ODPADY KOMUNALNE!

W związku z wzrostem ilości odbieranych odpadów komunalnych przypominamy o obowiązku segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie.

Właściciele nieruchomości, którzy nie wywiązują się z tego obowiązku, muszą liczyć się z konsekwencjami nałożenia na nich opłaty podwyższonej, która stanowi obecnie dwukrotność stawki podstawowej czyli 40,00 zł od domownika. Kontroli dokonuje firma PUK S.A. podczas każdego odbioru odpadów.

Obowiązująca od ponad roku znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła konieczność selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z podziałem na frakcje:

  • papier,
  • szkło,
  • metale i tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
  • bioodpady,
  • odpady zmieszane.

W przypadku stwierdzenia łamania zasad selektywnej zbiórki niezgodnej
z w/w zasadami Wójt Gminy będzie zmuszony wydać decyzję administracyjną o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W aspekcie praktycznym cena za zagospodarowanie tony odpadów zmieszanych wynosi 380,00 zł netto. Jeżeli ta sama tona odpadów zostanie dobrze posegregowana (czyli plastik, papier, szkło, BIO trafi do odpowiednich koszy czy worków) to ceny za zagospodarowanie tony odpadów wynoszą: szkło- 10,00 zł netto, papier i tektura- 150,00 zł netto, plastik- 180,00 zł netto, BIO- 210,00 zł netto.

Biorąc zatem pod uwagę ekonomię WSZYSCY PRACUJEMY NA KOSZTY ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW.

Przypominam również, że PSZOK w Saczynie przeznaczony jest wyłącznie dla mieszkańców Gminy Godziesze Wielkie i finansowany jest z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Apelujemy więc, aby trafiały tam tylko opady pochodzące od mieszkańców naszej gminy oraz niepochodzące z prowadzonej działalności gospodarczej.
            W celu weryfikacji osób dostarczających odpady każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest okazać pracownikowi PSZOK dokument potwierdzający tożsamość oraz dokument potwierdzający uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

                                                                                                   Wójt Gminy

                                                                                                Józef Podłużny