Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje, że 10 lutego 2021 roku upływa termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2021r.

INFORMACJA

        Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje, że 10 lutego 2021 roku upływa termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2021r.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określona została w  zawiadomieniu lub złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawki opłaty w 2021 roku nie uległy zmianie.

Wpłaty można dokonywać w następujących sposób:

- bezpośrednio do PKO BP SA -  Agencja Godziesze Wielkie,

- przelewem na indywidualne konto bankowe,

- u inkasenta.

Zmiany dotyczące liczby osób zamieszkujących na nieruchomości właściciel ma obowiązek zgłosić,w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

                                                                                                                          z up. Wójta Gminy
                                                                                                                          Małgorzata Banaś
                                                                                                                           Sekretarz Gminy