Wysokość opłaty i sposób jej określenia

 

     

Zgodnie z art. 6i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r., poz. 1454 ze zm.) powstanie obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powstaje:

  • w przypadku nieruchomości zamieszkałej, za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec (opłata nie jest, więc uzależniona od tego czy w danym miesiącu odpady zostały odebrane czy nie);    
  • w przypadku nieruchomości niezamieszkałej, za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.

  

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwalona przez Radę Gminy Godziesze Wielkie w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty, natomiast w przypadku nieruchomości niezamieszkałej, włączonej do gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, stanowi:

  •  iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników o określonej pojemności oraz odpowiedniej stawki opłaty,
  • sumę iloczynów zadeklarowanej liczby pojemników o różnej pojemności, oraz odpowiedniej stawki opłaty.    

 

Na mocy uchwały nr V/40/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 marca 2015 postanowiono o dokonywaniu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne tj.  szkół i placówek administracji publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Godziesze Wielkie. Odbieranie odpadów nastąpi od 1 lipca 2015r.Pozostałe nieruchomości niezamieszkałe, nie włączone go gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych, zobowiązane są do posiadania indywidualnej umowy z podmiotem świadczącym usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Godziesze Wielkie.

 

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe:

 

  • stawka (bez segregacji odpadów) – 25,00 zł od osoby na miesiąc,
  • stawka (segregacja odpadów) – 10,00 zł od osoby na miesiąc,

 

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości niezamieszkałe: 

Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, ustala się stawkę opłaty za odbiór pojemnika o określonej pojemności zmieszanych odpadów komunalnych – mokrych, jeżeli:

            - odpady komunalne zbierane są i odbierane z nieruchomości w sposób selektywny: 

za pojemnik o pojemności 120l – 20,00 zł

za pojemnik o pojemności 240l – 36,00 zł

za pojemnik o pojemności 340l – 50,00 zł

za pojemnik o pojemności 660l – 70,00 zł

za pojemnik o pojemności 1100l – 100,00 zł

 

- odpady komunalne nie są zbierane i odbierane z nieruchomości w sposób selektywny: 

    za pojemnik o pojemności 120l – 25,00 zł

  za pojemnik o pojemności 240l – 45,00 zł

  za pojemnik o pojemności 340l – 63,00 zł

  za pojemnik o pojemności 660l – 88,00 zł

  za pojemnik o pojemności 1100l – 125,00 zł

  

Określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi następuje przez samowymiar w deklaracji złożonej przez właściciela nieruchomości.

 

Wobec powyższego, w/w opłatę należy uiszczać bez dodatkowego wezwania (urząd gminy nie wystawia faktur, nakazów ani innych dokumentów określających wysokość opłaty).

 

Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018r., poz. 1454 ze zm.) właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklaracje w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację, w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega pod przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

 

Wszelkie informacje na temat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uzyskać w pokoju nr 10 Urzędu Gminy Godziesze Wielkie lub pod numerem telefonu 62 76 11 089 wew. 20