Przydomowe oczyszczalnie ścieków

 

Obowiązek zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni

 

Obowiązek zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni od 2019 roku

 

              Obowiązek zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni: Urząd Gminy Godziesze Wielkie informuje o obowiązku zgłaszania eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności nie przekraczającej 5 mna dobę w ramach zwykłego korzystania z wód, po zakończeniu ich budowy.

Zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem eksploatacji na wniosku dostępnym poniżej. Wniosek można również pobrać w siedzibie tutejszego Urzędu pok. nr 10 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00. Tel. kontaktowy 62 7611089 wew. 28.


Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.


Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni  od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych. 


Wymagane dokumenty:

  • wniosek zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków,
  • kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków lub powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej (oryginał do wglądu),
  • kopia zgłoszenia z Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Kaliszu na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków z adnotacją Starostwa o nie wniesieniu sprzeciwu (oryginał do wglądu),
  • kopia certyfikatu, aprobaty technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków i książki eksploatacji  (oryginał do wglądu),
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 120 zł lub w przypadku zwolnienia z opłaty skarbowej, oświadczenie o wykonaniu instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków wyłącznie dla celów zapewniających właściwe funkcjonowanie budynku mieszkalnego.

 

Opłaty skarbowe:

  • opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia - 120 zł.,
  • opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17 zł (w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika).

Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia. Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Gminy Godziesze Wielki (Nr konta 62 1020 2212 0000 5402 0316 2278).

 

Zwolnienie z opłaty skarbowej:

Na podstawie art. 2 ust. 1. pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej (Dz.U.2016 poz. 1827 z późn. zm.), zwalnia się z opłaty skarbowej dokonanie zgłoszenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego. Wykonanie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków wyłącznie dla celów zapewniających właściwe funkcjonowanie budynku mieszkalnego.

 

Miejsce składania dokumentów:

  • Urząd Gminy Godziesze Wielkie, pokój Nr 10 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00, tel. kontaktowy 62 7611089 wew. 28.

 

Podstawa prawna:

  • 152, art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.) 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r., poz. 880)
  •  ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.) art. 2 ust. 1 pkt. 2 oraz część I ust. 13 kolumna 3 załącznika do ustawy.

 

Pliki do pobrania:

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Oświadczenie zgłaszającego instalację

 

Lista wiadomości