Informacje

Stypendia szkolne

WÓJT  GMINY  GODZIESZE  WIELKIE

informuje, że do dnia 15  września  2009  roku do Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich można składać  wnioski o  przyznanie stypendium  szkolnego .

Zasady:   

1) Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczej, alkoholizm, narkomania, rodzina niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

2) Kryterium dochodowe według ustawy z 12.03.2004 roku o pomocy społecznej,
(Dz. U. Nr 115 poz. 728 z 2008 roku)

a) kwota dochodu netto na jedną osobę w rodzinie nie może przekroczyć 351,00zł,

b) na dochód netto składają się wszystkie dochody rodziny tj. zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze, alimenty, dodatki na dojazd do szkół,

c) dochód rodzinny pomniejsza się o kwotę świadczonych alimentów na rzecz innych osób

Druki  wniosków  można  uzyskać  w  szkołach, w  Urzędzie Gminy Godziesze Wielkie ( pokój nr 1) lub pobrać ze strony Urzędu.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Lista wiadomości