Informacje

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Godziesze Wielkie

                                                                          Godziesze Wielkie dn. 15 stycznia 2010 r.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Godziesze Wielkie.

Na podstawie art. 11 pkt.10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zmianami) i art. 39.ust. 1 pkt.1 - 5. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Godziesze Wielkie wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 08.02.2010 roku do 22.03.2010 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Małe w godzinach od 700 do 1500 w pokoju nr 6

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10.03.2010 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich o godzinie 1200  w pokoju nr 10.

Zgodnie z art.11. pkt.11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z art. 39, ust.1 pkt.3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Godziesze Wielkie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.04.2010 roku (decyduje data wpływu do Urzędu).

                                                                                             /-/ Józef Podłużny

                                                                                 Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                          

Lista wiadomości