Informacje

Wykaz osób fizycznych i prawnych którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń i umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00zł w okresie od 01.01.2009 do 31.12.2

 

Wykaz osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono, odroczono lub rozłożono na raty kwoty powyżej 500 złotych ,zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej w okresie od 01.01.2009r., do 31.12.2009r

/art. 37 pkt 2 lit. f, art.38 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009roku o finansach publicznych  Dz. U. Nr 157 poz. 1240

Lista wiadomości