Informacje

Sprawozdanie Wójta Gminy Godziesze Wielkie o stanie Gminy Godziesze Wielkie

            Gmina Godziesze Wielkie obejmuje powierzchnię 100,5 km² i zamieszkuje ją  8900 mieszkańców. Na Terenia Gminy funkcjonuje 25 wsi sołeckich.  Budżet Gminy w bieżącym, 2010 roku, zamyka się kwotami:                                                        

-po stronie dochodów- 20.620.636 złotych,                                                                      
-po stronie wydatków- 22.269.869 złotych.                                                                                                 

               Zrównoważeniu wydatków budżetowych, przewyższających dochody o kwotę ponad 1,6 mln złotych, służy nadwyżka budżetowa z roku ubiegłego oraz kredyt inwestycyjny w kwocie 980 tysięcy złotych. Na początku minionej kadencji dochody i wydatki budżetowe wynosiły  po stronie dochodów kwotę 15.976.663 złotych, a  wydatki 16.956.663 złotych.

Można przyjąć, iż średnioroczny wzrost budżetu sięgał 5,5 %, co przewyższało wskaźnik inflacji.

              W okresie lat 2006-2009 Gmina nie zaciągała kredytów przeznaczonych na zrównoważenie budżetu lub kredytów inwestycyjnych, starając się zrealizować  plan inwestycyjny ze środków własnych oraz wspomagając się środkami zewnętrznymi pochodzącymi m.in. z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych a także Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.          

            W okresie minionej kadencji wydatki gminne skoncentrowane były na realizacji zadań własnych Gminy w zakresie oświaty, drogownictwa i komunikacji, zaopatrzenia w wodę i kanalizacji Gminy, funkcjonowania administracji samorządowej , wspieraniu funkcjonujących organizacji społecznych i zapewnieniu bezpieczeństwa pożarowego. Priorytetem inwestycyjnym w okresie minionych czterech lat było budownictwo drogowe, rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, remonty obiektów szkolnych. Na zadania te przeznaczono większość środków inwestycyjnych ze skromnego budżetu Gminy. 

W zakresie budownictwa drogowego w minionym okresie zrealizowaliśmy inwestycje polegające na przebudowie 30 kilometrów dróg o nawierzchni asfaltowej. Przebudowywane były m.in. drogi w miejscowościach: Stobno(2,3 km), Godziesze(2,8km), Borek(1,1km), Wola Droszewska(1,1 km), Zajączki Bankowe(0,8 km), Wolica (1,7 km), Takomyśle (1,45 km), Kakawa Stara( 1,65km), Saczyn (1,25km), Biała (0,8km).                                              

Oprócz wykonywania tychże zadań zrealizowaliśmy przebudowę drogi gminnej pomiędzy Kakawą Nową, Kakawą Kolonią  i granicą gminy o łącznej długości 5,8 km dofinansowaną z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych a także w 2010 roku przebudowę drogi Kalisz-Godziesze o długości 8,3 km w partnerstwie z Powiatem Kaliskim.

Przygotowana dokumentacyjnie jest przebudowa dróg Godziesze- Wola Droszewska- granica Gminy  (8 km) oraz Saczyn- Chełmce (0,7 km) na które mamy gwarancje dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego   (na tychże drogach występujemy w partnerstwie z Powiatem kaliskim i Gminą Opatówek).

Oprócz dróg asfaltowych wykonaliśmy utwardzenie tłuczniem na łącznym odcinku 21 km dróg w różnych wsiach naszej Gminy.  Przy drogach wybudowaliśmy 2853 m² chodników w miejscowościach Żydów, Kakawa Stara, Godziesze, Wolica i Wola Droszewska.

Dla potrzeb realizacji prac pomocniczych na drogach dysponujemy następującym sprzętem:

-nowa koparko-ładowarka VOLVO   

-koparka Ostrówek                                                                                                                                  

-równiarka                                                                                                                                       

Mając na celu poprawę zaopatrzenia mieszkańców Gminy w wodę w ciągu minionych 4 lat zrealizowaliśmy wiele inwestycji wodociągowych:                                                             

-wybudowano 11 km nowej sieci wodociągowej,                                                                          

-wykonano 12  km przyłączy wodociągowych,                                                                         

-wykonano modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Wolicy i Białej,                                       

-wykonano przyłącze i przepompownię wody z wodociągu Kalisz w Wolicy,                             

-wykonano przepompownię wody w Stobnie oraz dodatkowe zbiorniki wody w Wolicy,                    

-dokonaliśmy modernizacji oczyszczalni ścieków w Saczynie.                                                 

Wykonano remonty we wszystkich obiektach szkolnych na terenie Gminy, dzięki czemu można uznać, że aktualnie stan bazy oświatowej Gminy jest na poziomie co najmniej zadawalającym.      W Gminie posiadamy:                                                                                      

-sześć szkół podstawowych,                                                                                                             

-dwa gimnazja,                                                                                                                                               

-jedno liceum ogólnokształcące,                                                                                                           

-jedną ponadgimnazjalną szkołę rolniczą,                                                                                          

-trzy przedszkola prowadzone w odrębnych budynkach oraz trzy przedszkola prowadzone w budynkach szkolnych.   

Do przedszkoli uczęszcza 80% dzieci w wieku przedszkolnym. W  związku z zagrożeniem  likwidacji największego z przedszkoli ( w Godzieszach) w bieżącym roku rozpoczęto budowę nowego obiektu mieszczącego także bibliotekę gminną.                          

Komunikacja publiczna na terenie gminy opiera się na funkcjonowaniu jednego porozumienia z Kaliskimi Liniami Autobusowymi ( linie: Kalisz- Wolica i Kalisz- Żydów) oraz umów z prywatnymi przewoźnikami dotyczącymi obsługi lini: Kalisz -Saczyn i Kalisz-Kakawa Stara- Zadowice. Dodatkowo kursy autobusowe realizuje na terenie Gminy przedsiębiorstwo PKS.           

Służba zdrowia na terenie Gminy oparta jest na funkcjonowaniu kilku podmiotów. Największą placówką(obejmującą 75% mieszkańców Gminy) jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej działający w formie spółki lekarsko-pielęgniarskiej w Godzieszach. Spółka obejmuje zespół 3 lekarzy i 6 pielęgniarek. Pozostała część mieszkańców Gminy korzysta  z usług lekarskich w placówkach w Kaliszu i Stobnie.                                                 

Odrębnym zagadnieniem jest sprawa pozyskiwania dodatkowych środków zewnętrznych na realizację zadań gminnych. Z zadania tego Gmina wywiązała się w sposób co najmniej zadawalający. W okresie minionych czterech lat z Funduszu Ochrony Gruntów rolnych i leśnych otrzymaliśmy ponad 530 tys. Złotych, z Narodowego Programu Przebudowy dróg Lokalnych- samodzielnie 730 tys. złotych, w partnerstwie z Powiatem kaliskim- 2,5 miliona złotych, kolejne 2,5 miliona możemy otrzymać w 2011 roku.         

W partnerstwie z Gminą Opatówek mamy zaplanowaną kwotę 150 tys. złotych z WRPO.                      

Pragnę podkreślić, że w okresie minionych 4 lat środki na wsparcie budownictwa drogowego były w naszym województwie, dla gmin naszego typu, niedostępne.   

Wiele środków unijnych pozyskaliśmy ze źródła jakim jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Samodzielnie złożyliśmy i zrealizowaliśmy, lub realizujemy programy edukacyjne o wartości około 530 tys. złotych, a w partnerstwie z Międzynarodowym Centrum szkoleń i Kompetencji w Lublinie realizujemy projekt o wartości 2,3 mln. złotych. Realizujemy także projekt  socjalno-edukacyjny o wartości 50 tys. złotych. Wiele środków unijnych pozyskujemy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Z Programu tego zrealizowaliśmy projekty dotyczące remontu budynku w Godzieszach, wykonanie chodników w Woli Droszewskiej i Zadowicach o wartości około 620 tys. złotych. W realizacji z tego Programu znajdują się projekty o wartości około 450 tys. złotych obejmujące finansowanie dożynek, poprawę stanu remiz OSP, laboratorium ochrony środowiska, miejsc przystankowych na trasach rowerowych i edukacyjnego placu zabaw. Jesteśmy przygotowani projektowo do złożenia wniosku o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Godziesze Małe.                      

Inne środki unijne w tym czasie były dla Gminy- niedostępne.                                    

Podsumowując pragnę stwierdzić, iż Gmina Godziesze Wielkie na dzisiaj posiada niezłą kondycję finansową (niewielkie zadłużenie) i zrealizowała spora część  założonego planu inwestycyjnego dotyczącą dróg i wodociągowania.                                                                                                   

Mamy obszerny, ale dobrze funkcjonujący system oświaty i wsparcia oświaty środkami z zewnątrz. Pozyskujemy samodzielnie lub w partnerstwie znaczące środki na rozwój infrastruktury szczególnie drogowej. Zadania te wykonujemy przy pomocy najmniejszej licznej administracji samorządowej.    

W naszej pracy uzyskujemy pomoc  tak ze strony Powiatu Kaliskiego- Pana Starosty i radnych, jak i instytucji życia naukowego, kulturalnego i sportowego.      

Dobrze współpracujemy z PWSZ w Kaliszu, Uniwersytetem im. A. Mickiewicza, Polskim Związkiem Kolarskim. Pozwala nam to uzupełnić ofertę dla naszej Gminy.

            Wysoka jest aktywność społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy. Aktualnie na naszym terenie funkcjonuje ponad 450 mniejszych i większych podmiotów gospodarczych i działa 26 różnego rodzaju kół, związków i stowarzyszeń.                                                               

Gmina Godziesze Wielkie jest członkiem Związku komunalnego „Czyste Miasto, Czysta Gmina", Stowarzyszenia LGD7 „Kraina Nocy i Dni", działającego w ramach programu „Leader" oraz Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych.\

                                       Wójt Gminy

                                   /-/Józef Podłużny

 

 

Lista wiadomości