Gospodarka odpadami komunalnymi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

     

DO WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY GODZIESZE WIELKIE
    

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE GODZIESZE WIELKIE

     

Od 1 lipca 2013 roku zacznie obowiązywać nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Godziesze Wielkie.


1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani będą ponosić na rzecz Gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby osób zamieszkałych daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

  Wielkość stawki wynosi:
    - 12,00 zł miesięcznie od mieszkańca- odpady niesegregowane (zmieszane),
    - 7,00 zł miesięcznie od mieszkańca - odpady zbierane selektywnie,
    - 5,50 zł miesięcznie od mieszkańca - odpady zbierane selektywnie i nieruchomość posiada kompostownik.

3. W celu naliczenia opłat właściciel nieruchomości w terminie do 31 marca br. ma obowiązek złożyć do gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

Wskazówki przy wypełnianiu deklaracji:

  •  w deklaracji podaje się liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość. Do osób takich nie zalicza się osób przebywających poza mniejscem zamieszkania powyżej 2 miesięcy. W sytuacji jednak gdy ilość osób zameldowanych jest inna niż faktycznie zamieszkujących nieruchomość, nieobecność osób zamledowanych należy udkomunetować. W tym celu do deklaracji należy dołączyć dokumenty potwierdzające czasowe zamieszkanie poza miejscem zameldowania np. potwierdzenie złożenia deklaracji w innej gminie/mieście bądź zaświadczenie z WKU lub jednostki wojskowej, zaświadczenie ze szkół i uczelni o nauce w trybie stacjonarnym itp.;

  • właściciel nieruchomości, który ma zawartą umowę z przedsiębiorcą na odbieranie odpadów komunalnych, jest obowiązany dołączyć kopię w/w umowy do pierwszej deklaracji;

UWAGA! Dotychczasowe umowy na wywóz odpadów komunalnych, które były zawierane z firmą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kaliszu lub Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO należy wypowiedzieć do w/w firmy zachowując okres wypowiedzenia określony w umowie. Nierozwiązanie umowy może skutkować ponoszeniem podwójnej opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

  • w przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, w terminie 14 dni, należy ponownie złożyć deklarację o wysokości opłaty;

  • oświadczając w deklaracji, że odpady gromadzone będą w sposób selektywny oraz dodatkowo kompostowane będą odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji należy dostosować pojemność kompostownika do posiadanych terenów zielonych- minimalna pojemność kompostownika przypadająca na 500 m2 powierzchni zielonych wynosi 1m3.

Oto kilka przykładowych konstrukcji kompostownika - kliknij

4. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości za trzy kolejne miesiące, w terminach:

   I rata do 10 lutego danego roku,
  II rata do 10 kwietnia danego roku,
  III rata do 10 lipca danego roku,
  IV rata do 10 października danego roku.

5.Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Godziesze Wielkie, pokój nr 7, tel. 62 76 11 158 w.20. 

Załączniki:

  1. Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Godziesze Wielkie  - plik do pobrania

Lista wiadomości