Gospodarka odpadami komunalnymi

Konieczność wypowiedzenia umowy na wywóz odpadów komunalnych z dotychczasową firmą odbierającą odpady

KURENDA

DO
MIESZKAŃCÓW GMINY GODZIESZE WIELKIE


          Wójt Gminy Godziesze Wielkie przypomina mieszkańcom o konieczności złożenia wypowiedzenia umowy na wywóz odpadów komunalnych, które były zawierane z firmą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kaliszu lub Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO.

          Wypowiedzenie umowy należy złożyć do firmy zachowując okres wypowiedzenia  określony w umowie.

          Od dnia 1 lipca 2013 roku to gmina prowadzić będzie odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców naszej gminy. 

          Nierozwiązanie umowy może skutkować ponoszeniem podwójnej opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

          Przykładowy formularz wypowiedzenia umowy

Lista wiadomości