Gospodarka odpadami komunalnymi

Praktyczne informacje dotyczące wdrażania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Informacje dotyczące wdrażania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

1. Usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Godziesze Wielkie wykonywać będzie wybrana w wyniku przetargu firma, którą jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kaliszu.

2. W ramach powyższej usługi PUK dostarczy do Państwa posesji:

a) pojemniki na odpady zmieszane, których wielkość uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących nieruchomość tzn.:

  • nie więcej niż 2 osoby - 80 l,
  • nie więcej niż 4 osoby - 120 l,
  • powyżej 5 do 10 osób - 2x 120 l lub 1x 240 l,
  • powyżej 10 do 15 osób - 3 x 120 l lub 1 x 120 l i 1 x 240 l.

b) worki do selektywnej zbiórki odpadów w ilości zgodnej z indywidualnym zapotrzebowaniem (zielony worek przeznaczony na szkło i opakowania ze szkła, żółty worek na papier, metal, tworzywa sztuczne oraz plastik a także brązowy worek na odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone w przypadku nie posiadania kompostownika).

3. Szczegółowy sposób segregacji odpadów komunalnych przedstawia tabela: Sposób segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie.

4. Zmieszane odpady odbierane będą 2 razy w miesiącu od marca do września i raz w miesiącu od października do lutego, natomiast odpady selektywnie zebrane raz w miesiącu. Ponadto istnieje możliwość dodatkowego odpłatnego wywozu odpadów na podstawie wniosku złożonego w Urzędzie.  Szczegółowy Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zostanie Państwu dostarczony przez firmę PUK.

5. Odbiór odpadów wielkogabarytowych, opon i odpadów problematycznych odbywać się będzie, poprzez odbieranie wystawionych odpadów przez właścicieli, z terenu posesji. Właściciel znając termin odbioru ustalony w Harmonogramie, wystawia te odpady w terminie odbioru ustalonym w Harmonogramie a potrzebę odbioru zgłasza w Urzędzie Gminy najpóźniej 2 dni przed planowanym terminem odbioru. Częstotliwość odbioru - 2 razy w okresie roku.

6. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosić należy bez wezwania za trzy kolejne miesiące, bezpośrednio do PKO BP SA Centrum Korporacyjne w Kaliszu - Agencja Godziesze Wielkie, przelewem na indywidualne konto bankowe lub u inkasentów. Szczegółowe informacje dotyczące w/w opłaty zostaną zawarte w indywidualnej informacji skierowanej do Państwa.

7. Terminy płatności:

  • I wpłata do 10 lipca 2013r. (lipiec, sierpień, wrzesień),
  • II wpłata do 10 października 2013r. - (październik, listopad, grudzień),
  • III wpłata do 10 lutego 2014r. (styczeń, luty, marzec),
  • IV wpłata do 10 kwietnia 2014 r. (kwiecień, maj, czerwiec).

8. Lista inkasentów uprawnionych do pobierania w/w opłaty w poszczególnych sołectwach zawiera tabela: Inkasenci.

9. Jeżeli Państwa rodzina składa się z conajmniej trojga dzieci zamieszkujących wraz z Państwem pod zgłoszonym adresem właściciel nieruchomości proszony jest o kontakt z Urzędem w celu skorygowania deklaracji.

Lista wiadomości