Gospodarka odpadami komunalnymi

Kurenda w sprawie sposobu gromadzenia popiołu

 KURENDA

DO MIESZKAŃCÓW GMINY GODZIESZE WIELKIE

                    W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje, że w zakresie gromadzenia popiołu na nieruchomości mają Państwo do wyboru następujące warianty:

1.      gromadzenie popiołu w dotychczasowych pojemnikach na zmieszane odpady komunalne;  

2.      gromadzenie popiołu w dodatkowych workach, które bezpłatnie dostarczy Gmina zainteresowanym właścicielom posesji (po zgłoszeniu zapotrzebowania na worki w Urzędzie Gminy);  

3.      zamówienie dodatkowego odpłatnego wywozu odpadów zmieszanych.

                   Jeżeli skorzystają Państwo z odbioru popiołu zgormadzonego na Państwa posesji w dostarczonych workach, Gmina odbierze go z Państwa posesji zgodnie z ustalonym harmonogramem (ilość wywozów ustalona zostanie po szczegółowej analizie skali problemu).  Wstępnie planowany jest wywóz 2-3 razy w okresie grzewczym.

                   Jednocześnie przypominam, że w przypadku nieodebrania odpadów komunalnych w którymś z wyznaczonych w harmonogramie terminie, uprzejmie proszę o zgłoszenie tego faktu pracownikom Urzędu Gminy, w dniu następującym po wyznaczonym terminie odbioru odpadów, celem zgłoszenia reklamacji w firmie PUK. Bardzo proszę o nie odwlekanie w czasie zgłaszania powyższych reklamacji, ponieważ reklamacje zgłoszone po terminie nie zawsze są uwzględniane przez firmę PUK.

                    Z uwagi na fakt, że nie wszystkie posesje są wyposażone w pojemniki odpowiedniej wielkości - do czasu ich wymiany prosimy o wystawienie dodatkowych worków o pojemności odpowiadającej niedoborowi pojemności pojemnika (w przypadku braku worków dostępne są one w Urzędzie Gminy). Firma PUK na bieżąco prowadzi wymianę pojemników, ale z uwagi na fakt, że na rynku pojawił się duży deficyt pojemników proces ten wydłużył się w czasie.

 

                                                          Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                         /-/ Józef Podłużny

Lista wiadomości