Gospodarka odpadami komunalnymi

Informacja dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych

 

Informacja dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów

komunalnych.

Zgodnie z art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 152,poz.987) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Godziesze Wielkie tworzy i prowadzi wójt od dnia 1 stycznia 2012r.

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Godziesze Wielkie obowiązani są uzyskać wpis do rejestru.

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje wójt na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis powinien zawierać:

  • nazwę firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
  • numer identyfikacji podatkowej NIP,
  • numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
  • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych z podaniem kodu odpadu.

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

  • 1. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł na konto PKO BP O/Kalisz nr 62 1020 2212 0000 5402 0316 2278, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 152, poz. 897). Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych art. 14 ust. 2,
  • 2. oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze, z chwilą dokonania wpisu nadaje się przedsiębiorcy numer rejestrowy.

Uwaga: Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do dnia 31 grudnia 2012r. ( art. 14 ust. 1 w/w ustawy).

                                                                   Józef Podłużny

                                                                                      Wójt Gminy

 

 

Informacja dla przedsiębiorców wykonujących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Godziesze Wielkie

 

Przypomina się  o obowiązku przedkładania Wójtowi Gminy Godziesze Wielkie kwartalnych sprawozdań podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych wraz z wykazem posesji z których odebrał nieczystości ciekłe.

 

                                                                                                             Józef Podłużny

                                                                                      Wójt Gminy

Dokumenty do pobrania:

  1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Godziesze Wielkie.
  2. Oświadczenie
  3. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Lista wiadomości