Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Obowiązek zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni

 

Aktualna informacja znajduje się pod poniższym linkiem:

http://pgodzieszew.wokiss.pl/bip/gospodarka-wodno-sciekowa/przydomowe-oczyszczalnie-sciekow1.html?pid=3610

 

 

******************************************************************

 

Obowiązek zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni

 

              Obowiązek zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni: Urząd Gminy Godziesze Wielkie informuje o obowiązku zgłaszania eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności nie przekraczającej 5 mna dobę w ramach zwykłego korzystania z wód, po zakończeniu ich budowy.

Zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem eksploatacji na wniosku dostępnym poniżej. Wniosek można również pobrać w siedzibie tutejszego Urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00. Tel. kontaktowy 62 7611089 wew. 20.


Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.


Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni  od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych. 


Wymagane dokumenty:

  • wniosek zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków,
  • kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków lub powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej (oryginał do wglądu),
  • kopia zgłoszenia z Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Kaliszu na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków z adnotacją Starostwa o nie wniesieniu sprzeciwu (oryginał do wglądu),
  • kopia certyfikatu, aprobaty technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków (oryginał do wglądu),
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 120 zł lub w przypadku zwolnienia z opłaty skarbowej, oświadczenie o wykonaniu instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków wyłącznie dla celów zapewniających właściwe funkcjonowanie budynku mieszkalnego.

Opłaty skarbowe:

  • opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia - 120 zł.,
  • opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17 zł (w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika).

Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia. Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Gminy Godziesze Wielki (Nr konta 62 1020 2212 0000 5402 0316 2278).

 

Zwolnienie z opłaty skarbowej:

Na podstawie art. 2 ust. 1. pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej (Dz.U.2016 poz. 1827 z późn. zm.), zwalnia się z opłaty skarbowej dokonanie zgłoszenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego. Wykonanie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków wyłącznie dla celów zapewniających właściwe funkcjonowanie budynku mieszkalnego.

Miejsce składania dokumentów:

  • Urząd Gminy Godziesze Wielkie, pokój Nr 7 od poniedziałku do piątku wgodz. 7.00 - 15.00, tel. kontaktowy 62 7611089 wew. 20.

Podstawa prawna:

  • 152, art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy zdnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z2017 r., poz. 519 zpóźn. zm.) 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska zdnia 2 lipca 2010 r. wsprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z2010 r., poz. 880)
  • ustawa zdnia 16 listopada 2006 r. oopłacie skarbowej (Dz. U. z2016 r., poz. 1827 zpóźn. zm.) art. 2 ust. 1 pkt. 2 oraz część I ust. 13 kolumna 3 załącznika do ustawy.

 

Pliki do pobrania:

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Oświadczenie zgłaszającego instalację

 

 

 

Lista wiadomości