Zmniejszenie naturalnej retencji

Ogłoszenie w sprawie ustalania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

 

OGŁOSZENIE

w sprawie ustalania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

 

             Zgodnie  z art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne    (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.) opłatę za usługi wodne uiszcza się za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej  (3500m2)  robót  lub obiektów budowlanych trwale związanych  z gruntem, mający wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie  czynnej  na  obszarach  nieujętych   w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

W związku z powyższym prosimy wszystkich posiadaczy nieruchomości o powierzchni powyżej 3500m2 spełniających powyższe warunki zlokalizowanych na terenie gminy Godziesze Wielkie o przekazanie informacji dotyczących:

1. Całkowitej powierzchni nieruchomości  w m2.

2. Powierzchni zabudowy, w skład której wchodzą zabudowania wraz z powierzchnią dachu, parkingi,  chodniki  (obiekty  budowlane  oraz  inne przedsięwzięcia, które doprowadziły do zmniejszenia retencji) w m2.

3. Powierzchni biologicznie czynnej (teren o nawierzchni urządzonej w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych np. tereny zielone) w m2.

4. Powierzchni urządzeń retencyjnych np. zbiorników retencyjnych w m2.

 

 

Powyższą  informacje  należy  przekazać  w formie oświadczenia, które stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia i  złożyć w sekretariacie  Urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Małe   w   terminie do dnia 16 kwietnia 2018 r.

 

                                                         Józef Podłużny
                                                           Wójt Gminy

 

Dokumenty do pobrania: oświadczenie

 

Osoba do kontaktu:

Marek Pejaś

tel. 62/7611089 wew. 24

 

 

 

Lista wiadomości