Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich ogłasza zapytanie ofertowe na realizację dożywiania dzieci w szkołach w miejscowościach Stobno, Stara Kakawa i Wola Droszewska w okresie od 02 września 2019 do 31 grudnia 2019r.

                                                                      

                                                                                                                 Godziesze Wielkie, dnia 31.07.2019r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. zamówienia poniżej 30.000 Euro na realizację dożywiania dzieci w szkołach
w miejscowościach Stobno, Stara Kakawa, Wola Droszewska.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich  ogłasza zapytanie ofertowe na realizację dożywiania dzieci w szkołach w miejscowościach Stobno, Stara Kakawa i Wola Droszewska w okresie od 02 września 2019 do 31 grudnia 2019r.

 

Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich,

ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie

1.      Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup posiłków dla dzieci uczęszczających do szkół w miejscowościach Stobno, Stara Kakawa i  Wola Droszewska na terenie gminy Godziesze Wielkie w dniach nauki szkolnej.

 

Zamawiający oczekuje przygotowania gorącego posiłku w postaci dwudaniowego obiadu w dni nauki szkolnej dla każdego dziecka.

Ilość dzieci dziennie dożywianych – około 55  w tym:

- Szkoła Podstawowa w Stobnie – ok. 35 dzieci

- Szkoła Podstawowa w Starej Kakawie – ok. 5 dzieci

- Szkoła Podstawowa w Woli Droszewskiej – ok. 15 dzieci

Szkoły posiadają własne naczynia

 

Wymagana jest kalkulacja miesięczna jednego posiłku (obiad dwudaniowy) brutto – wraz z transportem w godzinach uzgodnionych z dyrektorem danej szkoły.

Gramatura jednego posiłku : zupa – 300 ml

                                              drugie danie – jeśli posiłek mięsny to 100g mięso, 200g   

                                              ziemniaki, 150g przystawka

2.      Termin realizacji umowy od 02.09.2019r. do 31.12.2019r.

3.      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzieszach nie dopuszcza składania ofert częściowych

4.      Zamawiający nie dopuszcza zmiany ceny zakupu w trakcie trwania umowy.

5.      Terminy mające wpływ na realizację zamówienia :

- data wystawienia faktury za miesięczną realizację zamówienia – ostatni dzień miesiąca, w którym jest realizowane zamówienie

- termin zapłaty za otrzymaną fakturę – 14 dni od daty wpływu faktury

 6.      Wymagania względem wykonawcy:

- spełniający warunki zawarte w art.22 ustawy z dn.29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych

- nie wykluczony na podstawie art.24 ustawy z dn.29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych

7.   Oferta będzie oceniana według następujących kryteriów:

-  cena                                                                                   wartość punktowa    60,

- urozmaicony miesięczny jadłospis                               wartość punktowa    40,

- sposób obliczania oceny:    a)       cena minimalna x 60

                                                           cena badanej ofert

                                                b) punkty uznaniowe za jadłospis w skali od 1 do 40

8.      Termin i miejsce składania formularzy:

Ofertę (załącznik nr 1) wraz z podpisanym oświadczeniem (załącznik nr 2) i wzorem umowy (załącznik nr 3) a także przykładowym miesięcznym jadłospisem (gramaturę określa zapytanie ofertowe) proszę składać do  23.08.2019r., do godziny 10.00, w siedzibie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich ul. 11 listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na dożywianie dzieci ”. Ofertę można przesłać faxem lub e-mailem a następnie oryginały dosłać pocztą pod wskazany niżej adres.

 

Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej w Godzieszach Wielkich

ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie

tel. 62 76 11 478

gopsgodziesze@vp.pl

fax: 62 7611478

 

Formularze złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający przewiduje podpisanie umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia z wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą cenę oraz atrakcyjny miesięczny jadłospis.       

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz  odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

             

                                                                                                          Kierownik
                                                                                 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                               w Godzieszach Wielkich
                                                                                                    Małgorzata Kubiak

Pliki do pobrania

1. Oferta

2. Oświadczenie

3. Projekt umowy