Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, budowa linii kablowych średniego napięcia ... w miejscowości Godziesze Małe

 

    IK.6733.2.2019                                                                                             Godziesze Wielkie, dnia 27.06.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Godziesze Wielkie

      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym      (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.)

zawiadamiam, że

 

wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie  i przebudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nn-0,4 kV, budowie linii kablowych średniego napięcia SN-15 kV, budowie stanowiska słupowego z rozłącznikiem, budowie stacji transformatorowej kontenerowej, demontażu fragmentów linii napowietrznych średniego i niskiego napięcia, demontażu stacji transformatorowej słupowej, na terenie działek nr ewid. 704, 705, 435, 432, 429, 428, 425, 426, 430, 705, 433 obręb 0004 Godziesze Małe, gmina Godziesze Wielkie.

 

                                                                                              Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                                                           Józef Podłużny