Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetleniowej linii napowietrznej na terenie części działki nr ewid. 295 obręb 0005 Godziesze Wielkie

                                                                     

    IK.6733.1.2019                                                           Godziesze Wielkie, dnia 03.04.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Godziesze Wielkie

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.)

zawiadamiam, że

 

wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetleniowej linii napowietrznej na terenie części działki nr ewid. 295 obręb 0005 Godziesze Wielkie, gmina Godziesze  Wielkie.

 

                                                                                              Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                                                           Józef Podłużny