Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie przyłącza elektrycznego SN 15 kV i usunięcia kolizji z istniejącą napowietrzną linią elektroenergetyczną SN 15 kV na terenie działek nr ewid. 735 i 736 obręb 005 Godziesze Wielkie, gmina Godziesze Wielkie.

                                                                     

    IK.6733.7.2019                                                                                                  Godziesze Wielkie, dnia 09.10.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Godziesze Wielkie

      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.)

zawiadamiam, że

 

decyzją nr IK.6733.7.2019 wydaną w dniu 09.10.2019 r. zakończono postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie przyłącza elektrycznego SN 15 kV i usunięcia kolizji z istniejącą napowietrzną linią elektroenergetyczną SN 15 kV na terenie działek nr ewid. 735 i 736 obręb 005 Godziesze Wielkie, gmina Godziesze Wielkie.

 

                                                                                                                Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                                                                            Józef Podłużny