Obwieszczenie o zakończeniu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego - budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nn-0,4 kV, budowa linii kablowych średniego napięcia SN-15 kV, budowa stanowiska słupowego z rozłącznikiem, budowa stacji transformatorowej kontenerowej, demontaż fragmentów linii napowietrznych średniego i niskiego napięcia, demontaż stacji transformatorowej słupowej, na terenie działek w Godzieszach Małych

                                                                     

    IK.6733.2.2019                                                                               Godziesze Wielkie, dnia 25.07.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Godziesze Wielkie

      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.)

zawiadamiam, że

 

decyzją nr IK.6733.2.2019 wydaną w dniu 25.07.2019 r. zakończono postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie  i przebudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nn-0,4 kV, budowie linii kablowych średniego napięcia SN-15 kV, budowie stanowiska słupowego z rozłącznikiem, budowie stacji transformatorowej kontenerowej, demontażu fragmentów linii napowietrznych średniego i niskiego napięcia, demontażu stacji transformatorowej słupowej, na terenie działek nr ewid. 704, 435, 432, 429, 428, 425, 426, 430, 705, 433 obręb 0004 Godziesze Małe, gmina Godziesze Wielkie.

 

 

                                                                                             Wójt Gminy Godziesze Wielkie
                                                                                                           Józef Podłużny