Obwieszczenie Wójta Gminy Godziesze Wielkie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej ś/c na terenie działek nr ewid. 495/3, 495/1, 504/24, 504/23, 504/19, 504/12, 504/7 obręb 0019 Wolica, gmina Godziesze Wielkie, oraz działek nr ew. 231, 273 obręb 0003 Borek, gmina Godziesze Wielkie

                                                                     

    WÓJT GMINY
Godziesze Wielkie

 

IK.6733.11.2020                                                                                                        Godziesze Wielkie, dnia 30.07.2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Godziesze Wielkie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 293 z późn. zm.)

zawiadamiam, że

 

wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającegona budowie sieci gazowej ś/c na terenie działek nr ewid. 495/3, 495/1, 504/24, 504/23, 504/19, 504/12, 504/7 obręb 0019 Wolica, gmina Godziesze Wielkie, oraz działek nr ew. 231, 273 obręb 0003 Borek, gmina Godziesze Wielkie.

                                                                           

                                                                           Wójt Gminy Godziesze Wielkie
                                                                                        Józef Podłużny