Obwieszcznie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie kolektora sanitarnego wraz z przyłączami do posesji Wolica 24F, Wolica 24G, Wolica 24L, Wolica 24K, Wolica 24J na terenie działek nr ewid. 287/1, 287/4, 287/5, 288/6, 288/7, 288/5, 288/4 obręb 0019 Wolica

                                                                     

    WÓJT GMINY
Godziesze Wielkie

 

IK.6733.17.2020                                                                                                      Godziesze Wielkie, dnia 22 grudnia 2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Godziesze Wielkie

      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r., poz. 293 z późn. zm.)

zawiadamiam, że

wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie kolektora sanitarnego wraz z przyłączami do posesji  Wolica 24F, Wolica 24G, Wolica 24L, Wolica 24K, Wolica 24J na terenie działek nr ewid. 287/1, 287/4, 287/5, 288/6, 288/7, 288/5, 288/4 obręb 0019 Wolica, gmina Godziesze Wielkie.

                                                                                 

                                                                                                           Wójt Gminy Godziesze Wielkie
                                                                                                                       Józef Podłużny