Obwieszcznie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej 675901P w miejscowości Zadowice od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5312P” na terenie działek nr ewid. 311/1, 312, obręb 0020 Wola Droszewska oraz na terenie działek nr ewid. 197, 328, 382, 384/3, 408, obręb 0021 Zadowice

     WÓJT GMINY
GODZIESZE WIELKIE                                                                     

 

IK.6733.18.2020                                                                                         Godziesze Wielkie, dnia 22 lutego 2021 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Godziesze Wielkie

           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2020., poz. 293 z późn. zm.)

zawiadamiam, że

decyzją nr IK.6733.18.2020 wydaną w dniu 22 lutego 2021 r. zakończono postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej 675901P w miejscowości Zadowice od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5312P” na terenie działek nr ewid. 311/1, 312, obręb 0020 Wola Droszewska oraz na terenie działek nr ewid. 197, 328, 382, 384/3, 408, obręb 0021 Zadowice, gmina Godziesze Wielkie.

                                                                                                                                  Józef Podłużny
                                                                                                                                     Wójt Gminy