Zamówienie publiczne na usługi społeczne o wartości poniżej 750.000 euro dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci upośledzonych umysłowo lub wskazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych zamieszkałych na terenie Gminy Godziesze Wielkie w 2020 roku"

 

Zamówienie publiczne na usługi społeczne o wartości poniżej 750.000 euro dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci upośledzonych umysłowo lub wskazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych zamieszkałych na terenie Gminy Godziesze Wielkie w 2020 roku"

 

Załączniki do zamówienia:

1) formularz ofertowy,

2) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania,

3) oświadczenie –grupa kapitałowa,

4) oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i składkami ZUS,

5) wykaz osób,

6) umowa projekt.