Zawiadomienie o wszczęciu postępowania adminstracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia - budowa przyłącza elektrycznego SN 15 kV i usunięcia kolizji z istniejącą napowietrzną linią elektroenergetyczną SN 15 kV na terenie działek nr ewid. 735 i 736 obręb 005 Godziesze Wielkie

                                                                     

    IK.6733.7.2019                                                                  Godziesze Wielkie, dnia 01.10.2019 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Godziesze Wielkie

      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.)

zawiadamiam, że

 

wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie przyłącza elektrycznego SN 15 kV i usunięcia kolizji z istniejącą napowietrzną linią elektroenergetyczną SN 15 kV na terenie działek nr ewid. 735 i 736 obręb 005 Godziesze Wielkie.

                       

                                                                          Wójt Gminy Godziesze Wielkie
                                                                                        Józef Podłużny