05.01.2015r. - Zapytanie ofertowe

Godziesze Wielkie dnia 05.01.2015 r.

 

UG.271.05.6.2015

 

 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

 

                Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich kieruje zapytanie ofertowe na opracowanie projektów  decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Gminy Godziesze Wielkie w 2015 roku, z prośbą o złożenie oferty zgodnie z załączonym wzorem oferty.

 

Zastępca Wójta Gminy

Alicja Jędrasiewicz

 

 

 

Zapytanie ofertowe na:

„Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Gminy Godziesze Wielkie w 2015 roku"

Do niniejszego zapytania nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych , z uwagi na to ,że wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych wartości 30 000 euro (art. 4 pkt.8 ustawy)

1.     Zamawiający:

Gmina Godziesze Wielkie

ul. 11 Listopada nr 10

62-872 Godziesze Małe

NIP: 968-08-72-984

REGON: 250855162

Strona internetowa: www.godzieszewielkie.pl

Adres e-mail:  godziesze-wi@zgwrp.org.pl

Przedmiot  zamówienia: wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy I decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie gminy Godziesze Wielkie.

 

2.     Zamówienie obejmuje:

W zakresie wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

a)- Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz. 647 ze zmianami), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ,

w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1588) a także projektów decyzji zmieniających w/w decyzje.

b)- Na podstawie  12 miesięcy 2014 r. przewiduje się sporządzenie w 2015  

     roku:

-  140 projektów decyzji o warunkach zabudowy

-      5 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

-   40 projektów decyzji zmieniających decyzję o warunkach zabudowy (częściowe zmiany decyzji, nie wymagające dodatkowych uzgodnień /decyzje te dokonywane będą przez Zamawiającego po uprzedniej akceptacji z Wykonawcą - bez dodatkowego wynagrodzenia)

Powyższa ilość  może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia w zależności od ilości złożonych wniosków.

            c) - W skład jednego kompletu wchodzą poniższe opracowania:

- projekt decyzji składający się z części tekstowej i graficznej,

- analiza obszaru zabudowy i zagospodarowania wokół działki, której dotyczy wniosek o wydanie warunków zabudowy, sporządzony w formie graficznej i opisowej,

            d) - sporządzenie pojedynczego projektu przedmiotowych decyzji, licząc od dnia otrzymania kompletnego wniosku wynosi maksymalnie 21 dni.

- Termin przygotowania projektu decyzji odmownej wynosi maksymalnie 30 dni.

       3. Termin realizacji zamówienia:

            Od dnia  30 stycznia 2015 roku  do 31 grudnia 2015 roku

 

4.     Dokumenty i oświadczenia, które oferent winien załączyć do składanej oferty:

a)      aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualny wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.

b)      Uprawnienia do wykonywania zawodu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (decyzja o nadaniu uprawnień architektonicznych lub urbanistycznych)

c)      Ważne zaświadczenie o wpisie na listę izby samorządu zawodowego urbanistów albo architektów osoby, która będzie sporządzała projekty decyzji ( w przypadku złożenia kopii dokumentu, osoba podpisująca ofertę zobowiązana jest potwierdzić je za zgodność z oryginałem),

d)      Wykaz zamówień zrealizowanych przez wykonawcę w okresie ostatnich dwóch lat polegających na opracowywaniu projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wraz z referencjami poprzednio zamawiających.

5.     Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Urzędzie Gminy w Godzieszach Wielkich, ul. 11 Listopada nr 10, 62-872 Godziesze Małe, w pokoju nr 5 (sekretariat) ,  nie później niż do dnia 15 stycznia 2015 roku do godziny 12,00. Koperta powinna być zaadresowana według wzoru: GMINA GODZIESZE WIELKIE, 62-872 GODZIESZE MAŁE - OFERTA NA ‘OPRACOWANIE PROJEKTÓW DECYZJI'. Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.01.2015r. o godzinie 12,15 w siedzibie zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Godziesze Wielkie, pokój nr 10 (sala narad)

6.     Sposób oceny i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

Cena - 100%

Cena oferty ma obejmować kwotę ryczałtową za opracowanie jednej decyzji (bez względu na rodzaj inwestycji) jaką Wykonawca będzie pobierał jako wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Cena powinna zawierać wszelkie koszty, jakie wykonawca będzie musiał ponieść w związku z przygotowaniem projektu jednej decyzji.

Wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta - zawierająca najniższą cenę.  

7.     Osoby do kontaktu:

Alicja Jędrasiewicz - Zastępca Wójta Gminy Godziesze Wielkie, tel. 62/7611089 w. 31

Rajmund Owczarek - Podinspektor ds. budownictwa, urbanistyki  i architektury, tel.62/7611089 w.24

 

 

 

 

Załączniki:

- formularz Ofertowy

- projekt umowy

 

Uwaga: oferty , które wpłyną do Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godziesze Wielkie 02 styczeń 2015r.

 

 

 

 

 

 

                                                                          .....................................................................dnia ......................

 

 

(nazwa i adres Wykonawcy)

                                                               O F E R T A

 

                                                                                         Do .........................................................................

                                                                                        .................................................................................

 

Ja niżej podpisany .....................................................................................................................................

Działając w imieniu i na rzecz .................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Nawiązując do zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego składam ofertę na:

„Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego na 2015 rok"

Całość zamówienia brutto za jeden kompletny projekt wynosi:

............................................................................................. zł

Słownie: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

                                                                                                            

                                                                                 .................................................................................................

                                                                                                      (podpis i pieczęć)

 

UMOWA  NR 272......................

 

Zawarta w dniu ................. 2015 r. w Godzieszach Wielkich pomiędzy Gminą Godziesze Wielkie z siedzibą w Godzieszach Wielkich, ul. 11 Listopada 10 reprezentowaną przez

Pana Józefa Podłużnego - Wójta Gminy Godziesze Wielkie, zwaną dalej Zamawiającym,

a

.............................................................................................................................................................................................................................. zwanym dalej Przyjmującym zamówienie, o następującej treści:

 

§1. 1. Zamawiający zamawia a Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wykonać projekty decyzji o ustalenie warunków zabudowy, projekty decyzji dla lokalizacji celu publicznego, projekty zmiany decyzji o warunkach zabudowy oraz projekty decyzji odmawiających ustalenia warunków zabudowy, w ilości około ................opracowań w roku kalendarzowym 2015.

2. Projekty te będą sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz.  - z późniejszymi zmianami), przepisami wykonawczymi oraz kodeksem postępowania administracyjnego.

3. Projekty decyzji winny być przygotowane wraz z załącznikiem mapowym, wynikami analizy i analizą urbanistyczną i dostarczone do siedziby Zamawiającego w wersji  elektronicznej i w 1 egzemplarzu wersji papierowej.

 

§2. 1. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Przyjmującemu zamówienie wszelkich niezbędnych do należytego wykonania umowy dokumentów, znajdujących się w jego posiadaniu.

2. Zamawiający zobowiązuje się ponadto do udzielenia Przyjmującemu zamówienie wszelkich niezbędnych wyjaśnień, w tym w szczególności w sytuacji braku istniejącej dokumentacji.

 

§3. 1.  Zamawiający zapewnia Przyjmującemu zamówienie następujące materiały:

a) kopię wniosku wraz z załącznikami i mapą zasadniczą złożoną przez inwestora,

b) opinie i uzgodnienia organów zgodnie z obowiązującymi przepisami

c) opinie projektantów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego o niesprzeczności złożonych wniosków z projektowanymi ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów dla których podjęto uchwały o przystąpieniu do opracowania planów miejscowych.

2. Wydanie Przyjmującemu zamówienie dokumentacji niezbędnej do wykonania poszczególnych projektów następować będzie sukcesywnie w miarę wpływu wniosków o ustalenie warunków zabudowy.

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich danych, do których będzie miał dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

 

§4. 1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest oddać Zamawiającemu sporządzone  projekty decyzji wraz z załącznikami w terminie 21 dni od otrzymania kompletu materiałów wyjściowych, o których mowa w § 3ust.1 lit.a), natomiast projekty decyzji odmawiających w terminie 30 dni.

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną:

a/ za każdy dzień zwłoki w oddaniu zamówienia objętego umową w wysokości 1% wynagrodzenia umownego,

b/ za każdy dzień zwłoki w terminie usunięcia wad - w wysokości 1% wynagrodzenia umownego.

Ustala się , że usunięcie wad decyzji nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty powiadomienia Przyjmującego zamówienie.

3.Zamawiajacy po dokonaniu wymaganych uzgodnień projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy , dokonuje uzupełniających zapisów w projektach tych decyzji wynikających z ewentualnych uwag zawartych w uzgodnieniach i przedstawia projekt decyzji po uzupełnieniach do zaakceptowania Przyjmującemu zamówienie.

4. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

5. Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę na potrącenie przysługujących Zamawiającemu kar umownych z przysługującego  mu wynagrodzenia.

 

§5. 1. Za wykonane dzieło Zamawiający zapłaci Przyjmującemu wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości .............- zł brutto od opracowania jednego projektu decyzji, o którym mowa w § l umowy. Zmiany częściowe lub uzupełniające  wydanych decyzji nie podlegają odrębnemu wynagrodzeniu.

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Przyjmującego zamówienie na jego rachunek bankowy: ...............................................................

........................................ w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu.

3. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

4. W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych wynikających

z niniejszej umowy strony zobowiązują się zapłaty odsetek ustawowych.

 

§6. Warunkiem wystawienia faktury przez Przyjmującego zamówienie jest przekazanie zamawiającemu wykonanych prac w formie papierowej i elektronicznej na płycie CD lub elektronicznie na adres e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl ,stwierdzone podpisami upoważnionych przedstawicieli stron umowy w terminie do dwóch tygodni od daty odbioru wykonanych prac.

§7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§8. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§9. Umowę zawarto na czas określony, tj. od dnia ..............2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

 

§10. Sprawy wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

 

§11. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Przyjmującego zamówienie.

 

 

Zamawiający:                                                                Przyjmujący zamówienie :

 

 

 

Kontrasygnata

Skarbnika Gminy