06.08.2019r. - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Kompleksową realizację w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Godziesze Wielkie"

Ogłoszenie nr 510163205-N-2019 z dnia 06-08-2019 r.

Gmina Godziesze Wielkie: Kompleksowa realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Godziesze Wielkie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

tak 
Nazwa projektu lub programu 
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 551563-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Godziesze Wielkie, Krajowy numer identyfikacyjny 25085516200000, ul. ul. 11 Listopada  10, 62-872  Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 611 089, e-mail godziesze-wi@zgwrp.org.pl, faks 627 611 053. 
Adres strony internetowej (url): www.godzieszewielkie.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Kompleksowa realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Godziesze Wielkie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

IK.U.271.04.2019

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej i wykonanie, na jej podstawie, robót budowlanych polegających na: Kompleksowej realizacji w formule "zaprojektuj i wybuduj" zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Godziesze Wielkie" Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: a) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt architektoniczno- budowlany, projekty wykonawcze, plan BIOZ), b) uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń warunkujących prowadzenie prac budowlanych, w tym pozwolenia na budowę, c) opracowanie programu budowy, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, d) wybudowanie zaprojektowanej inwestycji, z dostarczeniem koniecznych materiałów, sprzętu oraz na czas realizacji inwestycji wykwalifikowanych i uprawnionych zasobów ludzkich, e) wybudowanie, dostawę i montaż urządzeń oraz wyposażenia obiektów i instalacji, f) dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacji i konserwacji, instrukcji stanowiskowych, BHP i p.poż, g) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie konserwacji i napraw oraz eksploatacji obiektów, urządzeń i instalacji, h) uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wynikających z prawa oraz wymogów PFU, umożliwiających eksploatację obiektów, urządzeń i instalacji, i) zapewnienie kompletnego oznakowania obiektów, urządzeń, pomieszczeń, stref i innych elementów instalacji wymagających oznakowania, j) przekazanie Zamawiającemu obiektów do użytkowania.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45230000-8

 

Dodatkowe kody CPV: 71222000-0, 71320000-7, 45100000-8, 45110000-1, 45111200-0, 45112700-2, 45200000-9, 45220000-5, 45222000-9, 45222100-0, 45213270-6, 45231000-5, 45231400-9, 45231600-1, 45400000-1, 74200000-1, 74230000-7, 74232000-4, 42900000-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/07/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 940291.25 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

 

Nazwa wykonawcy: TECH-FEN Grzegorz Osiewała 
Email wykonawcy: tech-fen@wp.pl 
Adres pocztowy: Gostyczyna 4 
Kod pocztowy: 63-460 
Miejscowość: Nowe Skalmierzyce 
Kraj/woj.: wielkopolskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1230000.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1147777.70 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3334435.07 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

 

                                                                                 Wójt Gminy Godziesze Wielkie                                                     

                                                                                           /-/ Józef Podłużny