07.08.2019r. - Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej działki nr 298 i 237 w miejscowości Wola Droszewska"

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego- Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu   

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - Wzór umowy