08.07.2019r. - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Przebudowę drogi gminnej nr 675963P od granicy Gmin Opatówek i Godziesze Wielkie w Saczynie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4631P w Godzieszach Wielkich"

Ogłoszenie nr 510139417-N-2019 z dnia 08-07-2019 r.

Gmina Godziesze Wielkie: Przebudowa drogi gminnej nr 675963P od granicy Gmin Opatówek i Godziesze Wielkie w Saczynie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4631P w Godzieszach Wielkich

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 531293-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 540070536-N-2019

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Godziesze Wielkie, Krajowy numer identyfikacyjny 25085516200000, ul. ul. 11 Listopada  10, 62-872  Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 611 089, e-mail godziesze-wi@zgwrp.org.pl, faks 627 611 053. 
Adres strony internetowej (url): www.godzieszewielkie.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Przebudowa drogi gminnej nr 675963P od granicy Gmin Opatówek i Godziesze Wielkie w Saczynie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4631P w Godzieszach Wielkich

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

IK.U.271.02.2019

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 675963P od granicy Gmin Opatówek i Godziesze Wielkie w Saczynie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4631P w Godzieszach Wielkich. Planowane zadanie przygotowane zostało zgodnie z wytycznymi Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. 1. W związku z planowaną przebudową drogi nie są planowane wycinki drzew i krzewów. Występujące na jezdni miejsca przełomowe zostały naniesione na plan sytuacyjny. W miejscach tych nawierzchnia i podbudowa zostaną rozebrane i pogłębione zostanie koryto. Po zagęszczeniu pogłębionego koryta ułożone zostaną nowe warstwy konstrukcyjne odpowiadające kategorii ruchu KR-1. Na całej długości droga klasy L przebiega przez obszary zabudowane bądź przeznaczone pod zabudowę. Projektowane jest poszerzenie jezdni drogi na całej długości do szerokości 5,50 m i wykonanie obustronnych poboczy o szerokości 0,80 m. Jezdnia otrzyma spadek poprzeczny daszkowy 1 - 3 % a pobocza pochylone będą w stronę rowów ze spadkiem 8 %. Na łukach poziomych pochylenia jezdni będą jednostronne o wartościach odpowiadających prędkości projektowej na obszarze niezabudowanym 90 km/h. Miejsca zmiany przechyłek uwidoczniono na planie sytuacyjnym. W miejscach gęstej zabudowy projektowane są chodniki szerokości 2,20 m z nawierzchnią z kostki brukowej koloru szarego a zjazdy na tych odcinkach wykonane będą z kostki brukowej koloru czerwonego. Pochylenie chodników i zjazdów wynosić ma 2 -3 % i skierowane będzie w stronę osi drogi. Chodniki wystąpią w miejscach: - strona prawa: km 0+080 -0+702, 0+957 – 0+982,5, 1+838,5 – 1+858,5, - strona lewa: km 0+467 – 0+487, 0+937 – 0+951 i chodnik przy pętli autobusowej długości 31,5 m. Na długości chodników w krawędzi jezdni wbudowane będą krawężniki betonowe 15x30x100 wystające 10 cm nad nawierzchnię jezdni a na zjazdach i przejściach dla pieszych 2 cm. Krawężniki osadzone będą na ławie z oporem wykonanej z betonu C 12/15. Od strony zewnętrznej chodniki ograniczone będą obrzeżami betonowymi 8x30x100 osadzonymi na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 10 cm. W km 0+052, 1+140,4, 1+885,2, 1+941,1 pobudowane będą wyspy azylowe szerokości 2,0 m. Wyspy w km 0+052, 1+140,4 będą miały długość 4,0 m a w km 1+885,2, 1+941,1 długość wysepek azylowych będzie wynosić 8,0 m. Jezdnia w obrębie wysepek rozdzielona będzie na dwa pasy ruchu o szerokości 3,0 m. Wysepki azylowe zabrukowane będą kostką brukową koloru czerwonego. W km 1+848,50 pobudowana będzie zatoka autobusowa szerokości 3,0 m z rampą i peronem przystankowym długości 20 m. Pochylenie poprzeczne peronu i zatoki wynosić będzie 2% i skierowane zostanie w stronę osi drogi. Nawierzchnia zatoki wykonana będzie z kostki brukowej koloru czerwonego. W km 1+920 pobudowana będzie pętla autobusowa z jezdnią z betonu asfaltowego szerokości 6,0 m i wewnętrznym promieniem łuku 12,0 m. Pochylenie poprzeczne jezdni wyniesie 2% i skierowane zostanie do wewnętrznej strony pętli. Promień wjazdowy i wyjazdowy z pętli będzie miał wartość 12,0m szerokość jezdni drogi gminnej w obrębie pętli wynosić ma 7,5 m. Po obu stronach drogi przy przepustach ustawione będą bariery energochłonne H1W4a w km: 1+215, 1+573, 2+189, 2+488 i 3+009. Na odcinku drogi od km 4+635,5 do km 4+663,5 istniejąca nawierzchnia jezdni zostanie sfrezowana na głębokość 1 – 2 cm i ułożona zostanie warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grubości 4 cm. Odwodnienie dotychczasowe nie zmieni się, poprawią się warunki spływu wody przez odmulenie istniejących rowów. W projekcie uwzględniono bezpieczeństwo ruchu samochodowego i pieszego projektując: - wykonanie poszerzenia nawierzchni asfaltowej jezdni do szerokości min. 5,50 m - wykonanie poszerzenia poboczy do szerokości min. 0,80 m - wykonanie chodników w miejscach gęstej zabudowy o szerokości 2,20 m - wykonanie zatoki autobusowej z rampą szerokości 2,2 m - wykonanie przejść dla pieszych wg projektu organizacji ruchu - wykonanie wysepek azylowych na jezdni - wykonanie oznakowania pionowego wg projektu organizacji ruchu - wykonanie oznakowania poziomego wg projektu organizacji ruchu - ustawienie radarowego wyświetlacza prędkości wg projektu organizacji ruchu - ustawienie barier ochronnych H1W4a przy przepustach .2. Szczegółowy zakres robót określa „Dokumentacja projektowa”, stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ, na którą składa się: - „Projekt budowlany” - załącznik nr 1a, - „Przedmiar robót” - załącznik nr 1b, - „Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych”– załącznik nr 1c. - Organizacja ruchu – załącznik 1d - Dodatkowe wymagania zamawiającego- załącznik 1e 3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich robót budowlanych i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia w zakresie rzeczowo-ilościowym określonym w załączonej Dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z Dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

 

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/06/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 5874635.75 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

 

Nazwa wykonawcy: Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny 
Email wykonawcy: biuro@zbdmocny.pl 
Adres pocztowy: ul. Polna 29 
Kod pocztowy: 98-235 
Miejscowość: Błaszki 
Kraj/woj.: łódzkie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 3266545.14 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3266545.14 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3468514.16 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

     

                                                                           Wójt Gminy Godziesze Wielkie                                                     

                                                                                     /-/ Józef Podłużny