10.07.2020r. - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stobnie Siódmym"

Ogłoszenie nr 510125149-N-2020 z dnia 10-07-2020 r.

 

Gmina Godziesze Wielkie: Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stobnie Siódmym

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 541727-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Godziesze Wielkie, Krajowy numer identyfikacyjny 25085516200000, ul. ul. 11 Listopada  10, 62-872  Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 611 089, e-mail godziesze-wi@zgwrp.org.pl, faks 627 611 053.
Adres strony internetowej (url): www.godzieszewielkie.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stobnie Siódmym

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IK.U.271.05.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stobnie Siódmym na terenie działek nr ewid. 238/1 i 239, obręb 0016 Stobno VI VII Gmina Godziesze Wielkie. Projekt przewiduje realizację sali gimnastycznej dla potrzeb uczniów szkoły podstawowej oraz dzieci przedszkolnych placówki w Stobnie Siódmym. Obiekt składa się z łącznika zapewniającego komunikację ze szkoły oraz przestrzeni zewnętrznej, zaplecza szatniowego i Sali gimnastycznej. Sala gimnastyczna o wymiarach 29,0 x 15,8 metrów o wysokości 7,3 metra, co umożliwi prowadzenie zajęć z gimnastyki ogólnorozwojowej, gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną i piłkę nożną na boisku o wymiarach 28 x 14,8 metrów. Przed przystąpieniem do realizacji należy: - przenieść istniejący plac zabaw „Nivea” kolidujący z projektowaną rozbudową. Nową lokalizację placu zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu, - rozebrać istniejący budynek gospodarczy, - rozebrać ogrodzenie z siatki, - wykarczować drzewa. Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściach do budynku będą pochylnie. W budynku drzwi bez progów. Ubikacja oraz szatnia dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Sala będzie posiadać dodatkowe wyjście ewakuacyjne. Zaplecze Sali posiada: korytarz prowadzący do wszystkich pomieszczeń na zapleczu, pokój instruktorów w-f z łazienką zlokalizowany przy wejściu, cztery pomieszczenia szatniowe, dwa węzły sanitarne prysznicowe – ubikacje, umywalnie, prysznice oraz zespół sanitariatów (dziewczęce i chłopięce) dla osób korzystających z boiska zewnętrznego w tym wc dla osób niepełnosprawnych , oraz magazyn sprzętu sportowego. Budynek parterowy, zlokalizowany na poziomie terenu. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej wzmocnionej słupami żelbetowymi ze stropodachem z prefabrykowanych płyt żelbetowych kanałowych. Posadowienie obiektu na żelbetowych ławach fundamentowych pod ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne o szerokości 60, 80, i 120 cm. Wysokość ław 40 cm, poziom posadowienia – równy poziomowi posadowienia budynku części istniejącej. Ławy fundamentowe żelbetowe z betonu C20/25. Obiekt będzie połączony parterowym łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły. Ściany fundamentowe murować z bloczków betonowych klasy 15MPa, na zaprawie klasy 5MPa. Ściany działowe murować z pustaków silikatowych grubości 12 cm klasy 15MPa. Podłoga na gruncie – wybrać grunt do wymaganego poziomu i ułożyć mieszankę żwirowo piaskowo, zagęszczając mechanicznie do Is=0,98. Podłogę na gruncie wykonać na podkładzie z betonu C12/15. Ułożyć szczelnie izolację przeciwwilgociową oraz izolacje termiczną. Przed wykonaniem podłogi na gruncie należy wykonać instalacje podposadzkowe. Właściwą posadzkę należy zazbroić włóknami polipropylenowymi wg zaleceń producenta. W Sali sportowej posadzka – wykładzina na podkładzie drewnianym elastycznym na listwach sprężystych ułożonych krzyżowo. Przestrzeń podposadzkowa wentylowana 3 wentylatorami kanałowymi 400m3/h załączanymi cyklicznie (np. 1h/dobę). Słupy i rdzenie żelbetowe z betonu C20/25. Podciągi żelbetowe z betonu klasy C20/25. Nadproża- prefabrykowane typu L19, oraz nadproża z betonu C20/25. Wieńce – żelbetowe z betonu klasy C20/25. Stropodach – z płyt strunobetonowych HC-200 nad częścią szatniową oraz HC 400 nad salą gimnastyczną. Płyty opierać na wieńcach żelbetowych – głębokość oparcia 9cm. Pokrycie dachu- z paty termozgrzewalnej 1x5,2 warstwa podkładowa + 1x5,2 warstwa nawierzchniowa. Dobór papy – na dachy twarde. Obróbki koszy, blacha okapowa ocynkowana. Wpusty dachowe podgrzewane przeciwoblodzeniowo. Rury spustowe ukryte w izolacji. Na dachu należy zastosować przelewy awaryjne. Budynek wyposażony w instalacje: 1. Instalacje elektryczne i teletechniczne: a) Oświetlenie obiektu; b) Oświetlenie terenu; c) gniazd elektrycznych; d) połączeń wyrównawczych e) instalacja uziemiająca i odgromowa; f) instalacja PV 2. Instalacje sanitarne: a) wentylacja b) centralne ogrzewanie; c) instalacja wodno-kanalizacyjna W budynku zaprojektowano dwururową, pompową instalację grzewczą, ogrzewanie c.o. wpiąć w istniejącą instalację w pomieszczeniu kotłowni. Instalacja wodociągowa rozprowadzana pod stropem parteru i w posadzkach do odbiorników. Instalacja kanalizacji sanitarnej - grawitacyjna. Instalacja elektryczna (poprowadzona od złącza kablowego), oświetlenie LED z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym, gniazdka z zabezpieczeniem różnicowoprądowym. Wykonawca zobowiązany jest do zakupu wyposażenia sali gimnastycznej niezbędnego do prowadzenia zajęć. Szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia zawarty został w projekcie budowlanym, SST, przedmiarach, uzgodnieniach oraz w pozostałej dokumentacji będącej załącznikami do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45210000-2

 

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45310000-3, 45330000-9, 45400000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2439028.46
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  11
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  11
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: BUDOMAX Mirosława Zwierz
Email wykonawcy: biurobudomax@onet.pl
Adres pocztowy: ul. Czerwonych Kosynierów 14
Kod pocztowy: 63-400
Miejscowość: Ostrów Wielkopolski
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2550000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2550000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3596423.86
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

                                                                                Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                                            /-/ Józef Podłużny