10.12.2019r. - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie"

Ogłoszenie nr 510268968-N-2019 z dnia 10-12-2019 r.

 

Gmina Godziesze Wielkie: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 606201-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Godziesze Wielkie, Krajowy numer identyfikacyjny 25085516200000, ul. ul. 11 Listopada  10, 62-872  Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 611 089, e-mail godziesze-wi@zgwrp.org.pl, faks 627 611 053.
Adres strony internetowej (url): www.godzieszewielkie.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IK.U.271.13.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy dróg gminnych w miejscowościach: Bałdoń, Saczyn, Stobno, Borek, Zajączki Bankowe, Rafałów, Stobno Siódme oraz Godziesze Małe. 1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia dla Zadania oznaczonego Nr 1 pn.: „Przebudowa drogi gminnej działka nr 182 w miejscowości Borek ul. Krótka” obejmuje: - roboty pomiarowe – 0,157 km - rozbiórki istniejącej nawierzchni – 19m2 - roboty ziemne – 48m3 - profilowanie i zagęszczanie podłoża – 393m2 - podbudowa z kruszywa łamanego grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm – 315m2 - nawierzchnia-warstwa ścieralna gr 4cm – 480m2 - obsypka –umocnienie krawędzi jezdni kruszywem gr. 10 cm – 69m2 - oznakowanie – 6 znaków pionowych, zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne w tym lustro zabezpieczone siatką – zgodnie z załączonym planem zagospodarowania. 2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia dla Zadania oznaczonego Nr 2 pn.: „Przebudowa drogi gminnej działki nr 90 w miejscowości Rafałów – etap I na długości 180 mb” obejmuje: - roboty pomiarowe – 0,180 km - profilowanie i zagęszczanie podłoża – 540m2 - nawierzchnia z destruktu gr. 15 cm po zagęszczeniu – 540m2 - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową, grysami kamiennymi -540m2 3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia dla Zadania oznaczonego Nr 3 pn.: „Przebudowa drogi gminnej działki nr 125 w miejscowości Zajączki Bankowe – etap I na długości 200 mb” obejmuje: - roboty pomiarowe -0,200 km - profilowanie i zagęszczanie podłoża – 600m2 - nawierzchnia z destruktu gr. 15 cm po zagęszczeniu – 600m2 - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową, grysami kamiennymi – 600m2 4. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia dla Zadania oznaczonego Nr 4 pn.: „Przebudowa drogi gminnej działki nr 67 w miejscowości Stobno – etap I na długości 105 mb” obejmuje: - roboty pomiarowe – 0,105 km -podbudowa tłuczniowa gr.15cm po zagęszczeniu 700m2 5. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia dla Zadania oznaczonego Nr 5 pn.: „Przebudowa drogi gminnej działka nr 347 w miejscowości Saczyn – etap I na długości ok. 280mb” obejmuje: - roboty pomiarowe – 0,280 km - profilowanie i zagęszczanie podłoża – 840m2 - podbudowa gr. 5 cm – 840m2 - nawierzchnia-warstwa ścieralna gr. 4 cm – 840m2 - pobocza 140m2 6. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia dla Zadania oznaczonego Nr 6 pn.: „Przebudowa drogi gminnej działki nr 82 w miejscowości Bałdoń – etap I na długości 237 mb” obejmuje: - roboty pomiarowe – 0,237km - roboty ziemne - 9m3 - profilowanie i zagęszczanie podłoża – 896m2 - górna warstwa podbudowy gr. 5 cm – 753m2 - nawierzchnia asfaltowa ,warstwa ścieralna gr. 4 cm – 753m2 - pobocze /obsypka tłuczniem gr. 10 cm – 50 m2 - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową, grysami kamiennymi 7. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia dla Zadania oznaczonego Nr 7 pn.: „Przebudowa drogi gminnej działki nr 244/1 w miejscowości Stobno Siódme – etap I na długości 176 mb” obejmuje: - roboty pomiarowe – 0,176km - profilowanie i zagęszczanie podłoża – 528 m2 - górna warstwa podbudowy gr. 5 cm – 528 m2 - nawierzchnia asfaltowa ,warstwa ścieralna gr. 4 cm – 528 m2 8. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia dla Zadania oznaczonego nr 8 pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 675900P w miejscowości Godziesze Małe, ul. Zadowicka - utwardzenie pobocza destruktem” obejmuje: - utwardzenie pobocza destruktem o szerokości 0,75 m, grubości 8 cm po zagęszczeniu i powierzchniowym utrwaleniu emulsja asfaltową i grysem kamiennym na długości ok.1,2 km Zakres robót dla Zadania Nr 1 przedstawia mapa – Zagospodarowanie terenu, która stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, Zakres robót dla Zadania Nr 2 przedstawia mapa - Zagospodarowanie terenu, która stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, Zakres robót dla Zadania Nr 3 przedstawia mapa - Zagospodarowanie terenu, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, Zakres robót dla Zadania Nr 4 przedstawia mapa - Zagospodarowanie terenu, która stanowi załącznik nr 4 do SIWZ, Zakres robót dla Zadania Nr 5 przedstawia mapa - Zagospodarowanie terenu, która stanowi załącznik nr 5 do SIWZ, Zakres robót dla Zadania Nr 6 przedstawia mapa - Zagospodarowanie terenu, która stanowi załącznik nr 6 do SIWZ, Zakres robót dla Zadania Nr 7 przedstawia mapa - Zagospodarowanie terenu, która stanowi załącznik nr 7 do SIWZ, Lokalizację robót dla Zadania Nr 8 przedstawia mapa , która stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

 

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: Przebudowa drogi gminnej działka nr 182 w miejscowości Borek, ul. Krótka

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 30487.81
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: KAREX Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne
Email wykonawcy: biuro@karex.pl
Adres pocztowy: ul. Piwonicka 12
Kod pocztowy: 62-800
Miejscowość: Kalisz
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 37564.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 37564.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 78473.69
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Przebudowa drogi gminnej działki nr 90 w miejscowości Rafałów - etap I na długości 180 mb

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 15212.19
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: KAREX Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne
Email wykonawcy: biuro@karex.pl
Adres pocztowy: ul. Piwonicka 12
Kod pocztowy: 62-800
Miejscowość: Kalisz
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 44747.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 44747.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 44747.40
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 3   

NAZWA: Przebudowa drogi gminnej działki nr 125 w miejscowości Zajączki Bankowe - etap I na długości 200 mb.

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 15934.96
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: KAREX Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne
Email wykonawcy: biuro@karex.pl
Adres pocztowy: ul. Piwonicka 12
Kod pocztowy: 62-800
Miejscowość: Kalisz
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 48462.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 48462.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 48462.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 4   

NAZWA: Przebudowa drogi gminnej działki nr 67 w miejscowości Stobno - etap I na długości 105 mb

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 19864.23
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: KAREX Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne
Email wykonawcy: biuro@karex.pl
Adres pocztowy: ul. Piwonicka 12
Kod pocztowy: 62-800
Miejscowość: Kalisz
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 48708.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 48708.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 59279.85
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 5   

NAZWA: Przebudowa drogi gminnej działka nr 347 w miejscowości Saczyn - etap I na długości 280 mb

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 35609.76
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: KAREX Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne
Email wykonawcy: biuro@karex.pl
Adres pocztowy: ul. Piwonicka 12
Kod pocztowy: 62-800
Miejscowość: Kalisz
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 52926.90
Oferta z najniższą ceną/kosztem 52926.90
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 98546.62
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 6   

NAZWA: Przebudowa drogi gminnej działki nr 82 w miejscowości Bałdoń - etap I na długości 237 mb

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 24146.34
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: KAREX Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne
Email wykonawcy: biuro@karex.pl
Adres pocztowy: ul. Piwonicka 12
Kod pocztowy: 62-800
Miejscowość: Kalisz
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 38449.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 38449.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 107707.18
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 7   

NAZWA: Przebudowa drogi gminnej działki nr 244/1 w miejscowości Stobno Siódme - etap I na długości 176 mb

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 15360.16
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: KAREX Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne
Email wykonawcy: biuro@karex.pl
Adres pocztowy: ul. Piwonicka 12
Kod pocztowy: 62-800
Miejscowość: Kalisz
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 25756.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 25756.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 56363.38
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 8   

NAZWA: Przebudowa drogi gminnej nr 675900P w miejscowości Godziesze Małe, ul. Zadowicka - utwardzenie pobocza destruktem

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 26321.14
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: KAREX Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne
Email wykonawcy: biuro@karex.pl
Adres pocztowy: ul. Piwonicka 12
Kod pocztowy: 62-800
Miejscowość: Kalisz
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 63099.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 69099.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 63099.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

                                                                                             Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                                                       /-/ Józef Podłużny