14.01.2020r. - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Przebudowę drogi gminnej nr 675913P w miejscowości Godziesze Wielkie wraz z włączeniem do istniejącej nawierzchni przy drodze powiatowej"

Ogłoszenie nr 510007512-N-2020 z dnia 14-01-2020 r.

Gmina Godziesze Wielkie: Przebudowa drogi gminnej nr 675913P w miejscowości Godziesze Wielkie wraz z włączeniem do istniejącej nawierzchni przy drodze powiatowej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 627711-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Godziesze Wielkie, Krajowy numer identyfikacyjny 25085516200000, ul. ul. 11 Listopada  10, 62-872  Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 611 089, e-mail godziesze-wi@zgwrp.org.pl, faks 627 611 053.
Adres strony internetowej (url): www.godzieszewielkie.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi gminnej nr 675913P w miejscowości Godziesze Wielkie wraz z włączeniem do istniejącej nawierzchni przy drodze powiatowej

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IK.U.271.15.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 675913P na długości 980m . Planowane zadanie przygotowane zostało zgodnie z wytycznymi Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. W wyniku wykonania planowanych robót projektowana droga będzie posiadać jedną jezdnię przeznaczoną do ruchu w obu kierunkach o szerokości 4,0m (1x4,0) z mijanką usytuowaną w km 0+200. Przekrój uliczny zaplanowano na początkowym odcinku od dr. powiatowej na długości ok. 66m z obustronnym krawężnikiem oraz chodnikiem szer. 2,0m po obu stronach w rejonie istniejącego parkingu przy przedszkolu. Chodnik po str. lewej podlega jedynie przebudowie do wysokości nowego krawężnika. Przekrój drogowy zaprojektowano na odcinku od km 0+066 do km 0+646 z obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego (lewym szer. 0,75m - z uwagi na ist. chodnik i prawym projektowanym szer. 0,8m) i ist. chodnikiem szer. 1,5m oddzielonym od lewego pobocza obrzeżem. Na dalszym odcinku od 0+646 do 0+980 zaprojektowano drogę w przekroju półulicznym z jezdnią szer. 4,0m (1x4,0) i krawężnikiem po stronie północnej, za którym zlokalizowany będzie chodnik z kostki brukowej szer. 2,0m. Po drugiej stronie zaprojektowano pobocze szer. 0,8m z kruszywa łamanego fr. 0-31,5mm gr. 10cm, za którym zlokalizowane będą rowy przydrożne odwadniające drogę. Przebudowa obejmuje włączenie do istniejącej nawierzchni drogi gminnej w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr 4631P(włączenie nie obejmuje wykonywania robót na terenie działki drogi powiatowej należącej do Starostwa Powiatowego w Kaliszu). Wykonana zostanie nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego szer. od 7,0-5,0 na włączeniu przy dr. powiatowej i 4,0m na dalszym odcinku, co wpłynie na podniesienie standardu technicznego jezdni i zapewni uzyskanie kategorii ruchu KR-1 całym odcinkiem. Przed ułożeniem warstwy bitumicznej istn nawierzchnia zostanie wyremontowana i wyprofilowana dla uzyskania właściwego spadku w kierunku rowów. Celem swobodnego przejazdu zgodnie z warunkami technicznymi dla dróg o jednym pasie ruchu w obu kierunkach będzie wykonana mijanka w rejonie której szer. jezdni będzie wynosić 5,0m. Poprawę bezpieczeństwa pieszych na odcinku, na którym do tej pory ruch pieszych odbywał się poboczem zapewni nowy chodnik szer. 2,0m z kostki brukowej koloru szarego ograniczonego z jednej strony krawężnikiem, a z drugiej obrzeżem. W ciągu chodników projektuje się wjazdy do posesji z kostki brukowej koloru czerwonego o wzmocnionej konstrukcji zapewniając wyższy standard dojazdu do posesji. Wykonanie nowych poboczy szer. 0,8m z kruszywa łamanego gr. 10cm i utwardzenie ist. poboczy o szer. 0,75m wpłynie na podniesienie jakości krawędzi jezdni oraz umożliwi bezpieczne manewrowanie pojazdami w rejonie korony drogi. Jako system odwodnienia przewidziano odprowadzenie wody deszczowej z jezdni i chodnika do rowów przydrożnych zlokalizowanych po str. południowej. Celem poprawy bezpieczeństwa przewiduje się ustawienie oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego na jezdni oraz wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych o szer. 4,0m w rejonie przedszkola z elementów prefabrykowanych przykręcanych do jezdni śrubami, a także ustawienie prędkościomierza w km 0+236 oraz aktywnego znaku B-20 "STOP" na włączeniu przy drodze powiatowej. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Szczegółowy zakres robót określa „Dokumentacja projektowa”, stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ, na którą składa się: 1. „Projekt budowlany” - załącznik nr 1a, 2. „Przedmiar robót” - załącznik nr 1b, 3. „Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych”– załącznik nr 1c. 4. Organizacja ruchu – załącznik 1d 5. „Kosztorys ofertowy” – załącznik nr 1e

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45111200-0

 

Dodatkowe kody CPV: 45233120-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 557490.90
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny
Email wykonawcy: biuro@zbdmocny.pl
Adres pocztowy: ul. Polna 29
Kod pocztowy: 98-235
Miejscowość: Błaszki
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 597840.73
Oferta z najniższą ceną/kosztem 535987.88
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 668201.09
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

                                                                                          Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                                                       /-/ Józef Podłużny