16.04.2020r. - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Zadowice i części Woli Droszewskiej - Etap III"

Ogłoszenie nr 510065128-N-2020 z dnia 16-04-2020 r.

Gmina Godziesze Wielkie: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Zadowice i części Woli Droszewskiej - Etap III

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 508685-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540019982-N-2020, 540028653-N-2020-N-2020

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Godziesze Wielkie, Krajowy numer identyfikacyjny 25085516200000, ul. ul. 11 Listopada  10, 62-872  Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 611 089, e-mail godziesze-wi@zgwrp.org.pl, faks 627 611 053.
Adres strony internetowej (url): www.godzieszewielkie.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Zadowice i części Woli Droszewskiej - Etap III

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IK.U.271.01.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Zadowice i części Woli Droszewskiej – Etap III. Zakres przedmiotu zamówienia dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Zadowice oraz części Woli Droszewskiej obejmuje wykonanie następujących prac: - budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U 200 mm o dł. 3 905,5 m, - budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U 160 mm o dł. 332,0 m. - budowę rurociągu tłocznego PE 125 o dł. 2129,0 m, - budowę rurociągu tłocznego PE 110 o dł. 815,0 m, - budowę rurociągu tłocznego PE 90 o dł. 888,0 m, - budowę przepompowni - 4 szt. PS 5, PS 6, PS 7, PS 8, - prace związane z zasilaniem przepompowni w energię elektryczną. Łączna długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej wyniesie 8 069,5 m, w tym 4 237,5 m sieci kanalizacji grawitacyjnej i 3 832,0 m rurociągu tłocznego. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac: 1. przygotowanie terenu pod budowę, 2. roboty ziemne, 3. odwadnianie gruntów, 4. wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych, 5. inżynieria lądowa i wodna, 6. roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, 7. kładzenie rurociągów, 8. rozbiórka elementów dróg, 9. odtworzenie nawierzchni drogowej wraz z podwójnym powierzchniowym utrwaleniem: Zamawiający wymaga odtworzenia uszkodzonej nawierzchni asfaltowej w następującej konstrukcji: podbudowa tłuczniowa grubości 23 cm, nawierzchnia asfaltowa grubości 4 cm i podwójne utrwalenie powierzchniowe na całej szerokości jezdni i długości odtwarzanej nawierzchni, 10. zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej, 11. zapewnienia nadzoru archeologicznego, 12. opracowania projektu organizacji ruchu drogowego, 13. wdrożenia i utrzymania oznakowania tymczasowego na czas realizacji robót, 14. uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego i uiszczenie opłat oraz realizowanie robót zgodnie z Decyzjami Gminy Godziesze Wielkie, 15. powiadomienia zarządców nieruchomości o planowanym terminie prowadzenia robót budowlanych, 16. powiadomienia właścicieli instalacji uzbrojenia podziemnego o przystąpieniu do robót i zapewnienia wymaganych nadzorów branżowych, 17. wykonania wszelkich badań i prób w tym inspekcji TV kanałów sanitarnych, 18. wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 19. wykonania dokumentacji powykonawczej, 20. przywrócenia terenu i nawierzchni do stanu pierwotnego – w przypadku zajmowania przez Wykonawcę podczas realizacji robót terenów przyległych oraz uzyskania oświadczeń potwierdzających uporządkowanie terenu podpisanych przez właścicieli poszczególnych działek, .21. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Szczegółowy zakres robót określa „Dokumentacja projektowa”, która stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich robót budowlanych i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia w zakresie rzeczowo-ilościowym określonym w przedmiarach robót i załączonej Dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z Dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45111240-2, 45231110-9, 45231340-2, 45233142-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 4013960.74
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  11
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  11
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych Jakub Wawrzyniak
Email wykonawcy: prdb-produkcja@o2.pl
Adres pocztowy: ul. Zaremby 16/9
Kod pocztowy: 62-740
Miejscowość: Tuliszków
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 201810.04
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2018106.04
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5952965.25
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

                                                                                 Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                                            /-/ Józef Podłużny

 

 

 

Ogłoszenie nr 540065375-N-2020 z dnia 16-04-2020 r.

 

Godziesze Wielkie:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 510065128-N-2020
Data: 16/04/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Godziesze Wielkie, Krajowy numer identyfikacyjny 25085516200000, ul. ul. 11 Listopada  10, 62-872  Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 611 089, e-mail godziesze-wi@zgwrp.org.pl, faks 627 611 053.
Adres strony internetowej (url): www.godzieszewielkie.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6)
W ogłoszeniu jest: Cena wybranej oferty/wartość umowy 201810.04
W ogłoszeniu powinno być: Cena wybranej oferty/wartość umowy 2018106.04

 

                                                                                Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                                            /-/ Józef Podłużny