17.02.2020r. - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na "Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Zadowice i część Woli Droszewskiej - Etap III"

Ogłoszenie nr 540028653-N-2020 z dnia 17-02-2020 r.

 

Godziesze Wielkie:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 508685-N-2020
Data: 03/02/2020

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Godziesze Wielkie, Krajowy numer identyfikacyjny 25085516200000, ul. ul. 11 Listopada  10, 62-872  Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 611 089, e-mail godziesze-wi@zgwrp.org.pl, faks 627 611 053.
Adres strony internetowej (url): www.godzieszewielkie.pl

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-02-20, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-02-27, godzina: 09:00

 

                                                                                 Wójt Gminy Godziesze Wielkie


                                                                                             /-/ Józef Podłużny