17.09.2019r. - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Biała i Wola Droszewska"

Ogłoszenie nr 510195663-N-2019 z dnia 17-09-2019 r.

Gmina Godziesze Wielkie: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Biała i Wola Droszewska.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 573290-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Godziesze Wielkie, Krajowy numer identyfikacyjny 25085516200000, ul. ul. 11 Listopada  10, 62-872  Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 611 089, e-mail godziesze-wi@zgwrp.org.pl, faks 627 611 053.
Adres strony internetowej (url): www.godzieszewielkie.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Biała i Wola Droszewska.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IK.U.271.05.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia dla zadania oznaczonego Nr 1 pn.: „Przebudowa drogi gminnej działka nr 10 w miejscowości Biała” obejmuje: - roboty pomiarowe - rozbiórki istniejącej nawierzchni - roboty ziemne - podbudowa - nawierzchnia-warstwa ścieralna - pobocza - oznakowanie - inne - inwentaryzacja powykonawcza 2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia dla zadania oznaczonego Nr 2 pn.: „Przebudowa drogi gminnej działki nr 298 i 237 w miejscowości Wola Droszewska” obejmuje: - roboty pomiarowe - wycinka drzew - roboty ziemne - podbudowa - nawierzchnia-warstwa ścieralna - pobocza - oznakowanie - inwentaryzacja powykonawcza 3. Szczegółowy zakres robót dla zadania Nr 1 pn.: „Przebudowa drogi gminnej działka nr 10 w miejscowości Biała” określa „Dokumentacja projektowa” , która stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, na którą składa się: 3.1. „Projekt budowlany” - załącznik nr 1a, 3.2. „Przedmiary robót” - załącznik nr 1b, 3.3. „Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych”– załącznik nr 1c. 4. Szczegółowy zakres robót dla zadania Nr 2 pn.: „Przebudowa drogi gminnej działki nr 298 i 237 w miejscowości Wola Droszewska ”określa „Dokumentacja projektowa”, która stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, na którą składa się: 4.1. „Projekt budowlany” - załącznik nr 2a, 4.2. „Przedmiary robót” - załącznik nr 2b, 4.3. „Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych”– załącznik nr 2c 5. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich robót budowlanych i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia w zakresie rzeczowo-ilościowym określonym w przedmiarach robót i załączonej Dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 1 i nr 2 do SIWZ. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać projekt tymczasowej organizacji ruchu i oznakowanie prowadzonych robót, zgodnie z tym projektem. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z Dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45111200-0

 

Dodatkowe kody CPV: 45233120-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: Przebudowa drogi gminnej działka nr 10 w miejscowości Biała

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 167677.00
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie 

Nazwa wykonawcy: Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny
Email wykonawcy: biuro@zbdmocny.pl
Adres pocztowy: ul. Polna 29
Kod pocztowy: 98-235
Miejscowość: Błaszki
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 248924.33
Oferta z najniższą ceną/kosztem 128623.56
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 248924.33
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Przebudowa drogi gminnej działki nr 298 i 237 w miejscowości Wola Droszewska

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 199887.60
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: ITERBUD Bartosz Kosecki
Email wykonawcy: biuro@iterbud.pl
Adres pocztowy: ul. Korczak 79
Kod pocztowy: 62-800
Miejscowość: Kalisz
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 216598.82
Oferta z najniższą ceną/kosztem 76882.38
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 278697.09
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

                                                                                              Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                                                       /-/ Józef Podłużny