21.12.2020r. - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty powtórzeniowe polegające na wykonaniu następujących robót: 1. Budowa przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica, 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wolica, Borek, Żydów - etap II - Zadanie 3.2. w miejscowości Wolica - od istniejącej studni S142 do studni S147.

Ogłoszenie nr 510550691-N-2020 z dnia 21.12.2020 r.

 

Gmina Godziesze Wielkie: Roboty powtórzeniowe polegające na wykonaniu następujących robót: 1. Budowa przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica, 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wolica, Borek, Żydów - etap II - Zadanie 3.2. w miejscowości Wolica - od istniejącej studni S142 do studni S147

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Godziesze Wielkie, Krajowy numer identyfikacyjny 25085516200000, ul. ul. 11 Listopada  10, 62-872  Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 611 089, e-mail godziesze-wi@zgwrp.org.pl, faks 627 611 053.
Adres strony internetowej (url): www.godzieszewielkie.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Roboty powtórzeniowe polegające na wykonaniu następujących robót: 1. Budowa przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica, 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wolica, Borek, Żydów - etap II - Zadanie 3.2. w miejscowości Wolica - od istniejącej studni S142 do studni S147

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IK.U.271.13.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje łączne wykonanie następujących zadań: 1) Budowa przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica: a) budowa przyłączy kanalizacyjnych - 19 szt., b) budowa przyłączy kanalizacyjnych z rur PCV Ø160 - 110,9mb, c) budowa studzienek kanalizacyjnych DN 400mm głębokości do 2,00 m z rury karbowanej – kinety PE 160/160 z włazami klasy D-400 - 19 szt., d) włączenie instalacji budynków - 19 szt., e) sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyłączy kanalizacyjnych na terenie prywatnych posesji - 19 kpl. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa w skład której wchodzą: plan zagospodarowania terenu oraz przedmiar robót. 2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wolica, Borek, Żydów – etap II – Zadanie 3.2 w miejscowości Wolica. Od istniejącej studni S142 do studni S147 a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Dz 200 mm - 296,6 m, b) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Dz 160 mm - 143,0 m, (odgałęzienia od kanału głównego do granicy posesji prywatnych) c) Budowa studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm – 5 szt., d) Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do granic posesji - 296,6 m.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

 

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45231110-9, 45232410-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 325203.25
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "INSTALEX" Grzegorz Sośnicki
Email wykonawcy: instalexkalisz@op.pl
Adres pocztowy: ul. Starożytna 143
Kod pocztowy: 62-800
Miejscowość: Kalisz
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 232225.54
Oferta z najniższą ceną/kosztem 232225.54
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 232225.54
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamówienie na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 - roboty powierzone dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, które były przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem a całkowita jego wartość została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego.

 

                                                                                 Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                                            /-/ Józef Podłużny

 

Ogłoszenie o zmianie umowy