23.04.2019r. - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę Wiejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Aktywności i Edukacji w systemie zaprojektuj i wybuduj"

Ogłoszenie nr 510078835-N-2019 z dnia 23-04-2019 r.

Gmina Godziesze Wielkie: Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę Wiejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Aktywności i Edukacji w systemie zaprojektuj i wybuduj

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

tak 
Nazwa projektu lub programu 
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 520214-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 540047937-N-2019

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Godziesze Wielkie, Krajowy numer identyfikacyjny 25085516200000, ul. ul. 11 Listopada  10, 62-872  Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 611 089, e-mail godziesze-wi@zgwrp.org.pl, faks 627 611 053. 
Adres strony internetowej (url): www.godzieszewielkie.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę Wiejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Aktywności i Edukacji w systemie zaprojektuj i wybuduj

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

IK.U.271.01.2019

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest „Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę Wiejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Aktywności i Edukacji” w systemie zaprojektuj i wybuduj. Adres Miejsca prowadzenia robót: Kakawa Kolonia nr 39, 62-872 Godziesze Małe, dz.ewid.nr: 15/4 obręb 0008 Kakawa Kolonia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera program funkcjonalno-użytkowy. Zakres inwestycji obejmuje: 1) Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany pełno branżowy, projekty wykonawcze branżowe) 2) Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i zatwierdzeń dokumentacji projektowej wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z Zamawiającym, organami ochrony środowiska i innych wymaganych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. 3) Uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę. 4) Zapewnienia kierownictwa budowy. 5) Zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ). 6) Wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, BHP oraz planu BIOZ dla przedmiotu zamówienia. 7) Wykonanie remontu obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę Wiejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Aktywności i Edukacji zgodnie z programem funkcjonalno - użytkowym oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 8) Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, pozwalającej na uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub o zakończeniu robót budowlanych. Dokumentacja projektowa zawierać powinna opracowanie branż: 1) Architektonicznej 2) Konstrukcyjnej 3) Sanitarnej (wod-kan, co-cwu, wentylacja) 4) Elektrycznej, teletechnicznej i CCTV, 5) Drogowej 6) Zagospodarowania terenu Zamawiający wymaga aby Wykonawca przed przystąpieniem do robót uzyskał zatwierdzenie opracowanej dokumentacji przez Zamawiającego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45200000-9

 

Dodatkowe kody CPV: 45300000-0, 45400000-1, 71200000-0, 71300000-1, 71400000-2, 45100000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/04/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2900000.30 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

 Nazwa wykonawcy: Zakład Remontowo-Budowlany "MAXBUD" Wojciech Przepiórka 

Email wykonawcy: maxbudkalisz@op.pl 
Adres pocztowy: Saczyn 40 
Kod pocztowy: 62-872 
Miejscowość: Godziesze Małe 
Kraj/woj.: wielkopolskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 3750000.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3750000.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6238560.00 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

 


                                                                                                   Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                                                             /-/ Józef Podłużny