27.06.2013 r. - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Godziesze Małe, Gmina Godziesze Wielkie"

Godziesze Wielkie: BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI GODZIESZE MAŁE, GMINA GODZIESZE WIELKIE

Numer ogłoszenia: 126803 - 2013; data zamieszczenia: 27.06.2013 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 102199 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie,tel. 062 7611089, faks 062 7611053.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI GODZIESZE MAŁE, GMINA GODZIESZE WIELKIE.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi budowa biologiczno - mechanicznej oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych, o przepustowości Qśr.d. = 125 m3/d. Projektowana oczyszczalnia będzie opierała się na metodzie osadu czynnego i procesach tlenowych. Do oczyszczalni ścieki będą dopływały systemem nowo budowanej kanalizacji sanitarnej. Ścieki z terenu zlewni ulic Ostrowskiej i Zadowickiej w Godzieszach Małych będą doprowadzane grawitacyjnie do pompowni ścieków surowych na terenie oczyszczalni ścieków, skąd będą następnie tłoczone na zestaw do mechanicznego oczyszczania - sito piaskownik. W sito piaskowniku wszystkie ścieki będą podawane na sito bębnowe, gdzie następować będzie separacja ciał stałych. Odseparowane skratki będą płukane, odsączane, zagęszczane i transportowane do pojemników. Natomiast piasek oddzielony ze ścieków będzie gromadzony w piaskowniku poziomym , skąd będzie następnie transportowany do odpowiedniego pojemnika. Z sito piaskownika podczyszczone ścieki będą kierowane do komory retencyjnej zbiornika oczyszczalni. Komora retencyjna będzie wyposażona w pompę wirową zatapialną służącą do okresowego przepompowania ścieków do zbiornika bioreaktora oraz mieszadło zatapialne służące do ujednolicania składu ścieków surowych. Ponadto zbiornik będzie wyposażony w sondy pomiaru poziomu napełniania , które zapobiegają przepełnieniu zbiornika. Czas zatrzymania ścieków w komorze retencyjnej będzie wynosił 12 h. Kolejnym urządzeniem w ciągu technologicznym będzie reaktor biologiczny, w którym ścieki będą oczyszczane metodą niskoobciążonego osadu czynnego. Powietrze do napowietrzania ścieków dostarcza dmuchawa. Napowietrzanie ścieków odbywać się będzie za pomocą dyfuzorów ruchowych membranowych podających sprężone powietrze w postaci drobnych pęcherzyków. Dodatkowo zainstalowane będą sondy poziomu ścieków uniemożliwiające przepełnienie reaktora. Oczyszczalnie biologiczne prowadzone będzie w reaktorze przy cyklicznym charakterze jego pracy. Ścieki surowe ze zbiornika retencyjnego będą przepompowane dwa razy na dobę do bioreaktora i denitryfikację oraz usuwanie związków fosforu dzięki odpowiedniej sekwencji warunków tlenowych i beztlenowych. W celu utrzymania osadu biologicznego w stanie zawieszonym w ściekach w trakcie procesu denitryfikacji w bioreaktorze przewidziano uruchomianie mieszadła zatapialnego. Osad biologiczny nadmierny będzie częściowo stabilizowany tlenowo w zbiorniku bioreaktora, a następnie wypompowywany po zakończeniu każdego cyklu oczyszczania do wydzielonej komory osadów w zbiorniku oczyszczalni. W komorze tej osad będzie dale stabilizowany tlenowo. Ustabilizowany osad będzie następnie kierowany do odwodnienia ciśnieniowego w workownicy. Odwodniony i ustabilizowany osad będzie gromadzony na wydzielonej tacy w workach i okresowo wywożony na składowisko. Odwodnione osady będą gromadzone w workach na tacy, gdzie przez okres około 2-3 miesięcy będzie miało miejsce ich dalsze grawitacyjne odwodnienie. Odwodnienie osady będą wywożone przez odbiorcę osadów. Za zbiornikami oczyszczalni ścieków zaprojektowano studnię pomiarową, w której zostanie zainstalowany przepływomierz elektromagnetyczny służący do dokładnego pomiaru ilości oczyszczonych ścieków odprowadzanych do środowiska. Ż komory pomiarowej ścieki przetłaczane będą do studzienki rozprężnej, skąd grawitacyjnie będą odprowadzane do odbiornika - rowu melioracyjny. Zamówienie należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: - wykonanie dokumentacji powykonawczej - wykonanie prób szczelności sieci i zbiorników, pomiarów instalacji i urządzeń elektrycznych - wykonanie rozruchu oczyszczalni ścieków na bazie ścieków dopływających min. z 30 posesji - uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie - uzyskanie efektu ekologicznego potwierdzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.21.27-4, 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1, 45.25.22.00-0. SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Złożony został wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach naboru w 2013 roku.. SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4. IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Firma GUTKOWSKI Jan Gutkowski, ul. 17 Stycznia 92, 64-100 Leszno, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1327235,00 PLN. IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: 1449987,97 Oferta z najniższą ceną: 1449987,97 / Oferta z najwyższą ceną: 1985836,19 Waluta: PLN.