IX sesja Rady Gminy Godziesze Wielkie - 25 czerwca 2019 roku

 

           Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506) zwołuję IX sesję Rady Gminy Godziesze Wielkie na dzień:

 wtorek, 25 czerwca 2019 roku o godz. 1000

w „Domu Tradycji” ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich

 

Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad VII sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie.

3. Sprawozdanie Wójta Gminy o jego pracach w okresie międzysesyjnym.

4. Raport o stanie Gminy Godziesze Wielkie za 2018 rok.

a) rozpatrzenie i debata nad raportem,

b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Godziesze Wielkie.

5. Rozpatrzenie i dyskusja nad:

a) sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok,

b) sprawozdaniem finansowym za 2018 rok,

c) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Godziesze Wielkie za 2018 rok,

d) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Godziesze Wielkie za 2018 rok.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2018 rok,

b) udzielenia Wójtowi Gminy Godziesze Wielkie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok,

c) powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników Sądu Rejonowego w Kaliszu na kadencję 2020-2023 z terenu Gminy Godziesze Wielkie,

d) zmiany uchwały Nr 21/IV/99 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 24 lutego 1999 roku w sprawie przystąpienia Gminy Godziesze Wielkie do Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych”,

e) zmiany uchwały nr VI/49/2019 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

f) zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

g) wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Godziesze Wielkie,

h) nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Wolica,

i) zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok,

j) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2019-2034.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Odpowiedzi na interpelacje.

9. Wolne wnioski i informacje.

10. Zamknięcie obrad sesji.

 

                                                               Przewodnicząca Rady Gminy Godziesze Wielkie
                                                                                     Mirosława Kobyłka

 

 

Materiały dostępne na stronie http://godzieszewielkie.esesja.pl