VI sesja Rady Gminy Godziesze Wielkie - 28 marca 2019 roku

 

                Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm.) zwołuję VI sesję Rady Gminy Godziesze Wielkie na dzień: 

czwartek, 28 marca 2019 roku o godz. 1100

w „Domu Tradycji” ul. 11 listopada 1 w Godzieszach Wielkich

 

Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad IV sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie.

3. Sprawozdanie Wójta Gminy o jego pracach w okresie międzysesyjnym.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a)      gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok,

b)      gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Godziesze Wielkie na lata 2019-2020,

c)      nadania imienia Szkole Podstawowej w Starej Kakawie,

d)     udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu,

e)      zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok,

f)       zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2019-2029,

g)      określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Godziesze Wielkie,

h)      zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

i)        zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Odpowiedzi na interpelacje.

7. Wolne wnioski i informacje.

8. Zamknięcie obrad sesji.

                                                                Przewodnicząca Rady Gminy Godziesze Wielkie
                         
                                                              Mirosława Kobyłka