VII sesja Rady Gminy Godziesze Wielkie - 10 maja 2019 roku

 

 

                 Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506) zwołuję VII sesję Rady Gminy Godziesze Wielkie na dzień:

 

piątek, 10 maja 2019 roku o godz. 1300

w „Domu Tradycji” ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich

 

Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad V, VI sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie.

3. Sprawozdanie Wójta Gminy o jego pracach w okresie międzysesyjnym.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmiany Statutu Gminy Godziesze Wielkie,

b)      ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Godziesze Wielkie a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Godziesze Wielkie
od 1 września 2019 roku,

c)      wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty,

d)     wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego położonego we wsi Biała z dotychczasowym najemcą na czas nieokreślony,

e)      wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Godziesze Wielkie w drodze przetargowej,

f)       zamiany nieruchomości,

g)      ustalenia opłaty ze ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do gminnej stacji zlewnej zlokalizowanej przy oczyszczalni ścieków w Saczynie,

h)      zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok,

i)        zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2019-2029.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Odpowiedzi na interpelacje.

7. Wolne wnioski i informacje.

8. Zamknięcie obrad sesji.

                           

                                                             Przewodnicząca Rady Gminy Godziesze Wielkie
                                                                                    Mirosława Kobyłka