X sesja Rady Gminy Godziesze Wielkie - 08 sierpnia 2019 roku

 

                Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506) zwołuję X sesję Rady Gminy Godziesze Wielkie na dzień:

 

czwartek, 08 sierpnia 2019 roku o godz. 1000

w „Domu Tradycji” ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich

 

Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad VIII, IX sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie.

3. Sprawozdanie Wójta Gminy o jego pracach w okresie międzysesyjnym.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a)      określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Godzieszach Wielkich oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

b)      przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim wraz z odpowiedzią na skargę,

c)      zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok,

d)     zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2019-2034.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Odpowiedzi na interpelacje.

7. Wolne wnioski i informacje.

8. Zamknięcie obrad sesji.

 

                                                               Przewodnicząca Rady Gminy Godziesze Wielkie
                                                                                        Mirosława Kobyłka