XI sesja Rady Gminy Godziesze Wielkie - 25 września 2019 roku

 

              Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ze zm.) zwołuję XI sesję Rady Gminy Godziesze Wielkie na dzień:

 

piątek, 27 września 2019 roku o godz. 900

w „Domu Tradycji” ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich

 

Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad X sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie.

3. Sprawozdanie Wójta Gminy o jego pracach w okresie międzysesyjnym.

4. Wybór ławnika do Sądu Rejonowego w Kaliszu na kadencję 2020-2023 z obszaru Gminy Godziesze Wielkie:

a)      przedstawienie opinii o kandydacie na ławnika,

b)      powołanie Komisji Skrutacyjnej i ustalenie jej składu osobowego,

c)      wybór ławnika i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kaliszu kadencję 2020-2023.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a)      regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Godziesze Wielkie,

b)      przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

c)      nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Wolica,

d)     powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego,

e)      przejęcia od Powiatu Kaliskiego do realizacji zadań publicznych z zakresu dróg powiatowych,

f)       zmieniająca uchwałę w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Godziesze Wielkie,

g)      zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok,

h)      zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2019-2034.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Odpowiedzi na interpelacje.

8. Wolne wnioski i informacje.

9. Zamknięcie obrad sesji.

 

                                                                              Przewodnicząca Rady Gminy Godziesze Wielkie
                                                                                                    Mirosława Kobyłka