XII sesja Rady Gminy Godziesze Wielkie - 29 października 2019 roku

 

               Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ze zm.) zwołuję XII sesję Rady Gminy Godziesze Wielkie na dzień:

 

wtorek, 29 października 2019 roku o godz. 1200

w „Domu Tradycji” ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich

 

Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad XI sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie.

3. Sprawozdanie Wójta Gminy o jego pracach w okresie międzysesyjnym.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020,

b) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 na terenie Gminy Godziesze Wielkie,

c) nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Wolica,

d) zmiany uchwały nr XXXIII/201/2017 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Godziesze Wielkie,

e) zmiany uchwały XLI/239/2017 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Godziesze Wielkie,

f) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Godziesze Wielkie,

g) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Godziesze Wielkie,

h) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty,

i)  wprowadzenia częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

j) ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości,

k) wyrażenia intencji zawarcia porozumienia między Gminą Godziesze Wielkie a Powiatem Kaliskim w zakresie realizacji zadań dotyczących organizacji publicznego transportu zbiorowego,

l) uznania „Powiatowego Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest” jako równoważnego gminnemu programowi usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest,

m) zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia od Powiatu Kaliskiego do realizacji zadań publicznych z zakresu dróg powiatowych,

n) zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok,

o) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2019-2034.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Odpowiedzi na interpelacje.

7. Wolne wnioski i informacje.

8. Zamknięcie obrad sesji.

 

                                                          Przewodnicząca Rady Gminy Godziesze Wielkie
                                                                                   Mirosława Kobyłka