XIII sesja Rady Gminy Godziesze Wielkie - 28 listopada 2019 roku

 

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ze zm.) zwołuję XIII sesję Rady Gminy Godziesze Wielkie na dzień:

 

czwartek, 28 listopada 2019 roku o godz. 1000

w „Domu Tradycji” ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich

 

Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad XII sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie.

3. Sprawozdanie Wójta Gminy o jego pracach w okresie międzysesyjnym.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 na terenie Gminy Godziesze Wielkie,

b) nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Wolica,

c) zamiany nieruchomości,

d) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Godziesze Wielkie w drodze przetargowej,

e) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,

f) zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Odpowiedzi na interpelacje.

7. Wolne wnioski i informacje.

8. Zamknięcie obrad sesji.

 

                                                            Przewodnicząca Rady Gminy Godziesze Wielkie
                                                                                  Mirosława Kobyłka