XIV sesja Rady Gminy Godziesze Wielkie - 20 grudnia 2019 roku

 

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ze zm.) zwołuję XIV sesję Rady Gminy Godziesze Wielkie na dzień:

piątek, 20 grudnia 2019 roku o godz. 900

w „Domu Tradycji” ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich

 

Projekt porządku obrad:

1.Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie.

3. Sprawozdanie Wójta Gminy o jego pracach w okresie międzysesyjnym.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a) przyjęcia planów pracy Rady Gminy Godziesze Wielkie i stałych Komisji na rok 2020 rok,

b) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok,

c) gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok,

d) nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Wolica,

e) ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

f) określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Godziesze Wielkie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu,

g)  zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok,

h) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2019–2034,

i) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2020–2034.

5. Uchwalenie budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok:

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu,

c) odczytanie zbiorczej opinii stałych komisji Rady,

d) przedstawienie stanowiska Wójta do wniosków zawartych w zbiorczej opinii komisji,

e) wniesienie propozycji autopoprawek Wójta do projektu uchwały budżetowej,

f) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

g) głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta,

h) uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Odpowiedzi na interpelacje.

8. Wolne wnioski i informacje.

9. Zamknięcie obrad sesji.

                                                          Przewodnicząca Rady Gminy Godziesze Wielkie
                                                                          Mirosława Kobyłka