XV sesja Rady Gminy Godziesze Wielkie - 28 lutego 2020 roku

 

            Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ze zm.) zwołuję XV sesję Rady Gminy Godziesze Wielkie na dzień:

piątek, 28 lutego 2020 roku o godz. 1200

w „Domu Tradycji” ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich

 

Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad XIV sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie.

3. Sprawozdanie Wójta Gminy o jego pracach w okresie międzysesyjnym.

4. Sprawozdania komisji stałych ze swojej działalności za rok 2019.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a) określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020,

b) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenia nauczycieli w 2020 r.,

c) pozostawienia petycji bez rozpatrzenia,

d) Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie na lata 2020-2023,

e) zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok,

f) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2020–2034.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Odpowiedzi na interpelacje.

8. Wolne wnioski i informacje.

9. Zamknięcie obrad sesji.

 

                                                                                    Przewodnicząca Rady Gminy Godziesze Wielkie
                                                                                                           Mirosława Kobyłka