XVI sesja Rady Gminy Godziesze Wielkie - 30 marca 2020 roku

 

              Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ze zm.) zwołuję XVI sesję Rady Gminy Godziesze Wielkie na dzień:

poniedziałek, 30 marca 2020 roku o godz. 1000

w „Domu Tradycji” ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich

 

Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad XV sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie.

3. Sprawozdanie Wójta Gminy o jego pracach w okresie międzysesyjnym.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok,

b) uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Godziesze Wielkie,

c) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie,

d) zmiany uchwały nr IX/67/2019 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

e) zmiany uchwały nr VI/49/2019 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

f)  zmiany uchwały nr XIV/112/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

g) nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Stobno Siódme,

h) nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Wolica,

i) zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok,

j) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2020–2034.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Odpowiedzi na interpelacje.

7. Wolne wnioski i informacje.

8. Zamknięcie obrad sesji.

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie ogłoszenia w Polsce stanu epidemicznego w związku z koronawirusem SARS-CoV-2 z dnia 13 marca br., wprowadzono zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób.

W związku z powyższym nie ma możliwości uczestniczenia w sesji sołtysów, mieszkańców, przedstawicieli mediów.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia transmisji on-line na stronie www.godzieszewielkie.pl.

 

                                                                                               Przewodnicząca Rady Gminy Godziesze Wielkie
                                                                                                                     Mirosława Kobyłka